Pastoralne aspekty wezwania do trzeźwości w objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 roku

Kazimierz Brzozowski

Abstrakt

Spośród wielu schorzeń, na które cierpi współczesny człowiek, dotkliwe są różnego
rodzaju uzależnienia. Jednym z nich i wyjątkowo groźnym jest alkoholizm. Człowiek dotknięty
chorobą alkoholową nie jest w stanie, o własnych siłach, zatrzymać jej wyniszczającego charakteru
i to zarówno w sferze psychofizycznej, jak również w sferze duchowej. Z pomocą przychodzą mu

różne instytucje publiczne, a wśród nich znaczącą rolę spełnia Kościół. Pierwszorzędnym zadaniem
Kościoła jest doprowadzenie wszystkich jego członków do celu ostatecznego, jakim jest wieczne
zbawienie. Gietrzwałdzkie objawienia sprzed 140 lat wydają się potwierdzać troskę Matki Bożej
o zbawienie każdego człowieka, a w szczególności pogrążonego w grzechu pijaństwa.
Nadużywających alkoholu wzywa do nawrócenia i zerwania z grzesznym życiem. Upomnienie
zawarte w gietrzwałdzkim orędziu nakłada na duszpasterzy sanktuarium szczególne zadania
w zakresie otoczenia pasterską troską ludzi dotkniętych w jakikolwiek sposób problemem uzależnienia.
Sanktuarium z racji szczególnego wybraństwa przez Matkę Bożą wyposażone jest
w specjalne narzędzia duszpasterskie, aby podjąć się gorliwie tych zadań. Skuteczność wypełnienia
tej świętej misji będzie z pewnością zależało od współpracy z Niebieską Matką, a po stronie
zmagających się z grzeszną dolegliwością – od podjętej walki duchowej, której winna towarzyszyć
dziecięca ufność. Wszak Maryja wszystkich zapewniała o swojej nieustannej pomocy tymi słowami:
„Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was”.


Słowa kluczowe:

Maryja, różaniec, pijaństwo, alkoholizm, trzeźwość.


Blaski i cienie rodzinne, ed. B. Pietruczanis, M. Balwain, E. Świerczyńska, from: Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym, [n.p.], [n.d.].
Clark Ch., Iron Kingdom: The Rise and Downfall of Prussia, 1600–1947, transl. J. Szkudlinski, Warsaw 2009.
Jacques A.M., Różaniec jest Ewangelią na klęcząco, „Michael”, edycja polska, 2017, vol. 18, no. 91.
Jasiński J., Ruch trzeźwości na południowej Warmii w połowie XIX wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1977, no. 3–4.
John Paul II, Apel Jasnogórski. Częstochowa 12 VI 1987, in: Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 1997.
John Paul II, Apostolic Letter, Rosarium Virginis Mariae, 3, 9, 10, in Opoka [online], access:21.11.2017, <https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/rosarium_virginis_16102002.html>; translation available from The Holy See [online], access: <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html>.
John Paul II, Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Duchowieństwa (4.08.2002), in: Currenda [online], access: 21.11.2017, <http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2006/06-03/art.-22.php>.
Leo XIII, Encyclical Iucunda semper, Warszawa 2014, Te Deum; translation available from The Holy See [online], access: 23.04.2018, <http://w2.vatican.va/content/leoxiii/en/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_08091894_iucunda-semper-expectatione.html>.
Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie dla ludu katolickiego podług urzędowych dokumentów spisane, reprinted version edited by K. Pelec, Olsztyn 2005.
Obłąk J., Bishop, Objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie. Ich treść i autentyczność w opinii współczesnych, „Studia Warmińskie” vol. 14, 1977.
Ostrowski M., Prawno-duszpasterskie aspekty sanktuarium. Wybrane zagadnienia, “Peregrinus Cracoviensis”, 2011, 22.
Otto von Bismarck – polityk doskonały, in: Polskie Radio [online], access: 21.11.2017, <http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1089053,Otto-von-Bismarck-%E2%80%93-polityk-doskonaly>.
Papczyński S., Pisma zebrane, 2nd edition, Warszawa 2016.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, 3nd edition, Poznań–Warszawa 1990.
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et Spes”, in: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1968.
Sokołowska E.A., Organizacje społeczne i kościelne na Warmii w latach 1848–1914, Szczytno 2014.
Suenens L.J., Kim jest Ona? Synteza mariologii, Warszawa 1988.
St. Augustine, Kazanie „O Pasterzach”, in: Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, vol. 4, Pallottinum 1988.
Teologia pastoralna. Teologia pastoralna szczegółowa, ed. R. Kamiński, vol. 2, Lublin 2002.
Woronowicz B.T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Warszawa 2009.

Opublikowane
2018-02-18

Cited By /
Share

Brzozowski, K. (2018). Pastoralne aspekty wezwania do trzeźwości w objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 roku. Forum Teologiczne, 19, 15–27. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3097

Kazimierz Brzozowski