O ŹRÓDŁACH TEOLOGII MELCHIORA CANO PRZESTROGĄ DLA TEOLOGÓW

Stanisław Bafia

Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

W artykule podjęto zagadnienie dotyczące ważnego okresu w rozwoju teologii katolickiej.
Pozakościelne ruchy reformatorskie stały się swoistym impulsem do podejmowania prób
tworzenia nowej teologii i tak rzeczywiście się stało. Szczytem XVI-wiecznej reformy Kościoła
katolickiego był bez wątpienia Sobór Trydencki. Wśród teologów szczególną pozycję zajmuje
Melchior Cano, dzięki dziełu O miejscach teologicznych, udostępnionemu polskiemu Czytelnikowi
przez ks. bp. prof. dr. hab. Juliana Wojtkowskiego we własnym przekładzie, za co należy się mu
wdzięczność i szacunek. Oby wyrazem tych postaw była lektura tegoż dzieła. Szczególną uwagę
– z powodu zainteresowań autora artykułu – poświęcono tu roli filozofii w teologii w ujęciu
Melchiora Cano.


Słowa kluczowe:

De locis theologicis, miejsca teologiczne, teologia trydencka, źródła teologii, Melchior Cano.


Cano M., O źródłach teologii, tłum. J. Wojtkowski, Olsztyn 2016.
Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2: Od Odrodzenia do Oświecenia, cz. 1: Teologia humanistyczna, red. M. Rechowicz, Lublin 1975.
Grabmann M., Geschichte der katholischen Theologie seit dem Ausgang der Väterzeit, Freiburg im Breisgau 1933.
Illanes J.L., Saranyana, T.J., Historia teologii, tłum. P. Rak, red. naukowa T. Dzidek, Kraków 1997.
Koch M., Agricola Rudolf Frisius, w: LthK, Freiburg im Breisgau 1986, t. 1, kol. 208.
Lang A., Cano (Canus) Melchior, w: LthK, Freiburg im Breisgau 1986, t. 2, kol. 918.
Tellechea J.I., Carranza Bartholome OP, w: LthK, Freiburg im Breisgau 1986, t. 2, kol. 957.
Pobierz


Opublikowane
2018-11-18

Cited By /
Share

Bafia, S. (2018). O ŹRÓDŁACH TEOLOGII MELCHIORA CANO PRZESTROGĄ DLA TEOLOGÓW. Forum Teologiczne, 19, 205–216. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ft/article/view/3112

Stanisław Bafia 
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie