BIZNES RODZINNY: MIĘDZYPOKOLENIOWE POWOŁANIE CZŁOWIEKA CZY NIEWOLA POWIELANYCH WZORCÓW ŻYCIA? SZKIC Z ANTROPOLOGII KATOLICKIEJ

Marcin Składanowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0003-1437-8904


Abstrakt

Artykuł jest przyczynkiem do antropologicznej analizy zjawiska biznesu rodzinnego. Analiza ta podjęta jest z punktu widzenia katolickiej antropologii, której fundamentami są przekonanie o osobowej niezbywalnej godności każdej osoby ludzkiej oraz założenie, że obdarzona tą godnością osoba może się najpełniej urzeczywistnić we wspólnocie innych osób ludzkich. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej, mającej wprowadzający charakter, kwestię uczestnictwa rodziny w życiu gospodarczym rozpatruje się w kontekście napięcia między indywidualizmem
a kolektywizmem, wpływającym na właściwe rozumienie wspólnoty oraz na zakres dopuszczalnej ingerencji wspólnoty w życie poszczególnych osób będących jej członkami. W drugiej części odwołano się do biblijnych przykładów, odnoszących się do relacji: osoba a wspólnota w rodzinie.
Na tym tle w trzeciej części zarysowano wyzwania stojące przed katolicką antropologiczną refleksją nad biznesem rodzinnym, następnie zaproponowano możliwe jego interpretacje wraz z implikacjami etycznymi.


Słowa kluczowe:

biznes rodzinny, indywidualizm, kolektywizm, godność osoby ludzkiej, antropo- logia katolicka

Bartnik Czesław S., 1999, Dogmatyka katolicka, t. 1, Lublin.
Bartnik Czesław S., 2000, Personalizm, wyd. 2, Lublin.
Granat Wincenty, 2006, Osoba ludzka. Próba definicji, wyd. 2, Lublin.
Harms Henrik, 2014, Review of Family Business Definitions: Cluster Approach and Implications of Heterogeneous Application for Family Business Research, International Journal of Financial Studies, t. 2, nr 3, s. 280–314, doi:10.3390/ijfs2030280.
Jan Paweł II, 2011, Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, w: Źródło [online], dostęp: 30.12.2018, <http://www.zrodlo.krakow.pl/rocznik-2011/numer-18/czlowieka-nie-mozna-do-konca-zrozumiec-bez-chrystusa/>.
Katechizm Kościoła Katolickiego, 1994, Poznań.
Majakowski Włodzimierz, 2018, Włodzimierz Ilicz Lenin [online], dostęp: 31.12.2018 <http://www.libertas.pl/poezja_1011.html>.
Sesboüé Bernard, 2015, L’homme, merveille de Dieu. Essai d’anthropologie christologique, Salvator, Paris.
Składanowski Marcin, 2018, Catholic and Gender Theories: Understanding Human Sexuality in the Educational Process, Seminare. Poszukiwania naukowe, t. 39, nr 4, s. 45–56, doi:10.21852/sem.2018.4.04.
Składanowski Marcin, 2013, Ciało – dusza – duch. Myśl Josepha Ratzingera na tle współczesnej antropologii, Warszawa.
Składanowski Marcin, 2017, Humanizm Krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu, Lublin.
Składanowski Marcin, 2014, Niewiele mniejszy od aniołów. Wspólne chrześcijańskie świadectwo o człowieku, Lublin.
Sobór Watykański II, 2002, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań, s. 526–606.
Pobierz


Opublikowane
2019-12-13

Cited By /
Share

Składanowski, M. (2019). BIZNES RODZINNY: MIĘDZYPOKOLENIOWE POWOŁANIE CZŁOWIEKA CZY NIEWOLA POWIELANYCH WZORCÓW ŻYCIA? SZKIC Z ANTROPOLOGII KATOLICKIEJ. Forum Teologiczne, 20, 19–30. https://doi.org/10.31648/ft.4800

Marcin Składanowski 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0003-1437-8904