LA INMACULADA, OBRA MAESTRA DE LA CREACIÓN SEGÚN SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE

Grzegorz Bartosik OFMConv
Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, jak na piękno stworzenia patrzył św. Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941), a zwłaszcza jak przedstawiał Osobę Maryi Niepokalanej, którą uważał za arcydzieło stwórczego i zbawczego dzieła Boga. W pierwszej części został ukazany i omówiony zachwyt św. Maksymiliana dziełem stworzenia. Jego patrzenie na dzieło stwórcze Boga wpisuje się w tradycję franciszkańską, mającą swe źródło w miłości i szacunku św. Franciszka z Asyżu do wszystkich stworzeń. W części drugiej została przedstawiona Niepokalana jako najdoskonalsze stworzenie Boże. Św. Maksymilian uczył, że ta wyjątkowość Maryi wynika z trzech przesłanek: a) z faktu stworzenia Jej (tak jak każdego człowieka) na obraz i podobieństwo Boże; b) z faktu obdarowania Jej wyjątkowymi łaskami, tzn. darem Bożego Macierzyństwa i związanym z nim przywilejem Niepokalanego Poczęcia; c) z doskonałej odpowiedzi, jaką dała Maryja na Bożą miłość, czego wyrazem była zgodność Jej woli z Wolą Bożą. I dlatego Niepokalana w swoim nadprzyrodzonym pięknie jest wzorem do naśladowania dla każdego bytu rozumnego. W ostatniej części został przybliżony oryginalny model Bożej ekonomii zbawczej, w którym dzieło stwórcze i zbawcze Boga Ojciec Maksymilian przedstawia jako „akcję” Trójcy Świętej, której ma towarzyszyć „reakcja” stworzeń. Punktem styku „ziemi z niebem” jest Niepokalana zjednoczona z Duchem Świętym. Ojciec Kolbe podkreśla rolę tego zjednoczenia zarówno w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, jak i w nieustannym zaangażowaniu Boskiego Parakleta i Niepokalanej w codzienne życie duchowe ludzi. Celem tego zaangażowania jest powrót stworzeń rozumnych do domu Ojca, czyli do swego Stwórcy.


Słowa kluczowe:

Najświętsza Maryja Panna, Niepokalana, św. Maksymilian Kolbe, stworzenie, łaska., Najświętsza Maryja Panna, Niepokalana, św. Maksymilian Kolbe, stworzenie, łaska


Bartosik Grzegorz, 2006, Mediatrix in Spiritu Mediatore. Pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny jako uczestnictwo w pośredniczącej funkcji Ducha Świętego w świetle teologii współczesnej, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów.

Bartosik Grzegorz, 2015, Myśl maryjna św. Maximiliana Marii Kolbego, ZN, pp. 205–234. Benedicto XVI 2012, Catequesis „Asombroso intercambio”, Audiencia General 4.01.2012, L’Osservatore Romano PL, 33, 3, pp. 27–29.

Cecchin Stefano, 2015, Uzasadnienie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny według bł. Jana Dunsa Szkota, en: Grzegorz Bartosik, Paweł Warchoł (ed.), Złota Nić Niepokalanego Poczęcia w myśli i w życiu bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maximilianoa Marii Kolbego, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów, pp. 93–116.

Cyryl Aleksandryjski, św. In Joannem 6, PG 73, 891–1056.

Francisco, 2015, Laudato si’, Acta Apostolicae Sedis, 107, pp. 847–945.

San Francisco de Asís, 2005, Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń – tekst, en: Roland Prejs (ed.), Źródła franciszkańskie, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków,
pp. 347–349.

Huculak Benedikt, 2015, Pan Jezus jako Pierwszy chciany we wszechświecie według bł. Jana Dunsa Szkota, en: Grzegorz Bartosik, Paweł Warchoł (ed.), Złota Nić Niepokalanego Poczęcia w myśli i w życiu bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maximilianoa Marii Kolbego, Wydawnictwo OO. Francisz- kanów, Niepokalanów, pp. 55–67.

Juan Duns Scoto, 1891–1895, Opera omnia, vol. I–XXVI, Wyd. M. Vivès, Paris.

Juan Pablo, 1979, Inter sanctos, Acta Apostolicae Sedis, 71, pp. 1509–1510.

Jeżewski Mieczysław, 1956, Fizyka. Podręcznik dla wyższych szkół technicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Kubit Anzelm, 1966, Zeznanie, en: Beatificationis et canonizationis Servi Dei Maximiliani M. Kolbe, Sacerdotis professi OFMConv, Positio super virtutibus, vol. II, Romae, pp. 581–605.

Louvencourt Jean-François de, 2001, San Maximiliano Kolbe amigo y doctor de la oración, Centro Internazionale “Milizia dell’Immacolata”, Roma.

Maximiliano Maria Kolbe, 1983, Conferencias Ascéticas de San Maximiliano M. Kolbe, Editorial Mercy Press S.L. en preparación, previsto 2020; Konferencje świętego Maximiliana Marii Kolbego, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów.

Maximiliano Maria Kolbe, 2007, Pisma, cz. I, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów. Maximiliano Maria Kolbe, 2008, Pisma, cz. II, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów.

Maximiliano Maria Kolbe, 2003, Escritos de San Maximiliano M. Kolbe, Centro Internazionale Milizia Dell’Immacolata, Roma.

Napiórkowski Stanisław Celestyn, 1974, Boskie i duchowe macierzyństwo Maryi w nauce bł. Maximilianoa Marii Kolbego, en: Joachim Roman Bar (ed.), Błogosławiony Maximiliano Maria Kolbe. Dokumenty, artykuły, opracowania, OO. Franciszkanie, Niepokalanów, pp. 354–362.

Pompei Alfonso, 2003, Elementi fondamentali della visione teologica di San Massimiliano Kolbe, en: Massimiliano M. Kolbe nel suo tempo. Approcio interdisciplinare alla personalità e agli scritti, red. Eugenio Galignano, Centro Internazionale “Milizia dell’Immacolata”, Roma, pp. 227–268.

Skwarczyński Adam, 1999, Lo Spirito Santo nel pensiero di Sergius Bulgakov e di San Massimiliano Kolbe, en: Eugenio Galignano (ed.), San Massimiliano Kolbe e la Nuova Evangelizzazione, Centro Internazionale “Milizia dell’Immacolata”, Roma.

Sobór Trydencki, 2005, Dekret o usprawiedliwieniu. Kanony, en: Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński, polski, vol. IV, Baron Arkadiusz, Pietras Henryk (ed.), Wydawnictwo WAM. Księża Jezuici, Kraków, pp. 310–319.

Tomasz z Celano, 2005, Życiorys Drugi św. Franciszka, en: Roland Prejs (ed.), Źródła franciszkań- skie, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Cracovia, pp. 551–730.

Veuthey Leon, 1988, Jan Duns Szkot. Myśl teologiczna, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów.

Opublikowane
2020-11-06

Cited By /
Share

Bartosik OFMConv, G. (2020). LA INMACULADA, OBRA MAESTRA DE LA CREACIÓN SEGÚN SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE. Forum Teologiczne, (21), 33–48. https://doi.org/10.31648/ft.6080

Grzegorz Bartosik OFMConv