TEORIOTEKSTOWA KONCEPCJA HOMILII WOBEC TEOLOGII STWORZENIA

Michał Klementowicz
Abstrakt

Przygotowanie tekstu homilii domaga się respektowania zasad wypracowanych w lingwistyce tekstu. Dzięki temu może powstać spójna i wyraźnie delimitacyjna wypowiedź. Dotyczy to także przepowiadania w zakresie biblijnego przekazu na temat stworzenia. Spójność tekstu wyznaczają tutaj treści zamieszczone w lekcjonarzu. Stanowią one prototekst, który aktualizowany we właściwy sposób może stworzyć intratekst przepowiadania homilijnego. Tak skonstruowana wypowiedź daje z kolei szansę stworzenia intertekstu, gdzie homilista, mówiąc o teologii stworzenia może odnieść się do innych dziedzin wiedzy, rozwijając w ten sposób przekaz Objawienia.


Słowa kluczowe:

aktualizacja, lekcjonarz, homilia, tekst, teologia stworzenia

Dobrzyńska Teresa, 1991, Tekst. Próba Syntezy, Pamiętnik Literacki, 82, 2, s. 142–183.

Dobrzyńska Teresa, 2009, Pojęcie tekstu. Tekst – całościowy komunikat, w: Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachura, Marta Smykała (red.), Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 35–44.

Dyk Stanisław, 2013, Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego, Wy- dawnictwo KUL, Lublin.

Katechizm Kościoła katolickiego, 2002, II wydanie poprawione, Pallottinum, Poznań.

Katolicki Komentarz Biblijny, Waldemar Chrostowski (red. nauk wyd. polskiego), 2001, Vocatio, Warszawa.

Klementowicz Michał, 2017, Spójność tekstu jako warunek poprawnej homilii, Roczniki Teologiczne, 64, 12, s. 63–77.

Klementowicz Michał, 2018, Delimitacja w posłudze słowa Bożego, Roczniki Teologiczne, 65, 12, s. 89–99.

Klementowicz Michał, 2019a, Procesualność w tekście homilii, Seminare. Poszukiwania Naukowe, 41, 1, s. 11–20.

Klementowicz Michał, 2019b, Intertekstowość w homilii, Roczniki Teologiczne, 66, 12, s. 53–64. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 2015, Dyrektorium homiletyczne, Pallottinum, Poznań.

Krauz Maria, 2009, Kategoria intertekstualności w badaniach polskich, w: Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachura, Marta Smykała (red.), Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech.

Pojęcia, problemy, perspektywy, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, s. 197–205.

Lekcjonarz mszalny, t. II, Okres Wielkiego Postu. Okres Wielkanocy, 2015, wydanie drugie, Pallottinum, Poznań.

Lekcjonarz mszalny, t. III, Okres zwykły od 1 tygodnia zwykłego do 11 tygodnia zwykłego, 2015, wydanie drugie, Pallottinum, Poznań.

Lekcjonarz mszalny, t. V, Okres zwykły od 24 tygodnia zwykłego do 34 tygodnia zwykłego, 2015, wydanie drugie, Pallottinum, Poznań.

Lekcjonarz mszalny, t. VI, Czytania w Mszach o Świętych, 2019, wydanie drugie, Pallottinum, Poznań.

Twardy Jan, 2009, Aktualizacja Słowa Bożego w kaznodziejstwie, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl.

Wilkoń Aleksander, 2002, Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu, TAiWPN Universitas, Kraków.
Pobierz


Opublikowane
2020-11-06

Cited By /
Share

Klementowicz, M. (2020). TEORIOTEKSTOWA KONCEPCJA HOMILII WOBEC TEOLOGII STWORZENIA. Forum Teologiczne, (21), 139–148. https://doi.org/10.31648/ft.6092

Michał Klementowicz