MODLITWA, POST I JAŁMUŻNA JAKO UCZYNKI OTWIERAJĄCE DROGĘ DO POKUTY W NAUCZANIU METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO, BISKUPA CHOMYSZYNA I BISKUPA JOSAFATA KOCYŁOWSKIEGO

Adam Kubasik
Abstrakt

Biskupi Cerkwi greckokatolickiej w listach pasterskich często wzywali wiernych do pokuty i zmiany życia. Nie chodziło im jednak tylko o regularne przystępowanie do Sakramentu Pokuty. Podkreślali, że całe życie chrześcijanina musi być pokutą. Wskazywali jednocześnie na modlitwę, post i jałmużnę jako uczynki prowadzące do podjęcia prawdziwej pokuty. Sakrament Pokuty ma być ukoronowaniem pokutniczego życia.


Słowa kluczowe:

modlitwa, post, jałmużna, miłosierdzie, Bóg


Коциловський Йосафат, 1922, В справі всенародних молитов о Боже благославення для нашого народу, 1922, w: Блаженний Йосафат Коциловський перемиський єпископ, wyd. В. Пилипович, Перемишль, 2004, s. 361–362.

Коциловський Йосафат, 1934, В справі негайно допомоги для голодуючі Яворівщини, s. 391–393. Коциловський Йосафат, 1935a, В справі ревного використання Юбилею Відкуплення, w: Блаженний 2004, s. 193–199.

Коциловський Йосафат, 1929, Всечеснему духовенству і усім вірним Єпархії На Великий Піст, w: Блаженний 2004, s. 110–113.

Коциловський Йосафат, 1930, Всечеснему духовенству і усім вірним Єпархії, 1930, w: Блаженний 2004, s. 114–119.

Коциловський Йосафат, 1933, Всечеснему духовенству і вірним Єпархії, 1933, w: Блаженний 2004, s. 160–166.

Коциловський Йосафат, 1936, Всечеснему духовенству і усім вірним Єпархії, 1936, w: Блаженний 2004, s. 204–208.

Коциловський Йосафат, 1933, Всечеснему духовенству і вірним Єпархії, 1933, s. 167–172.

Коциловський Йосафат, 1935a, Вступаємо в освячений час Великого Посту, 1935b, w: Блаженний 2004, s. 187–192.

Коциловський Йосафат, 1919, Поклик о жертви на сироти, s. 354–355.

Коциловський Йосафат, 1920, Поклик о жертви на сироти, s. 356–357.

Chomyszyn Grzegorz, Dwa Królestwa, w: Dwa Królestwa, Kraków, 2017, red. I. Pełehatyj, s. 71–419.

Хомишин Григорій, 1913, О дусї віри, Посланіє пастирске Епископа Станиславівского до Духовеньства і Вірних своєї Єпархїі, Станиславів.

Хомишин Григорій, 1912, О сліпоті душевной, Пастирске посланіє Епископа Станиславівского до Духовеньства і Вірних своєї Єпархїі, Станиславів.

Хомишин Григорій, 1915, О покаяню і о милостини, Посланіє пастирске Епископа Станиславівского до Духовенства і Вірних своєї Єпархиї, Станиславів.

Хомишин Григорій, 1933, Українська Проблема, Станиславів.

Шептицький Андрей, Boża Mądrość, 1932, w: Metropolita Andrzej Szeptycki. Pisma wybrane, red. M. Szeptycki, M. Skórka, Kraków 2000, s. 198–332.

Шептицький Андрей, Великий Піст, 1935a, w: Митрополит Андрей Шептицький, Твори-Оperа (морально-пасторальні), Рим 1983, s. 53–54.

Шептицький Андрей, 1900, До моїх любих Гуцулів. (Пастирський лист до вірних Косівського деканату), 1900, w: Твори Слуги Божого Митрополита Андрея Шептицького – пастирські листи (2 VIII 1899 р. – 7 IX 1901 р.), t. 1, wyd. А. Базилевич, Toronto 1965, s. 78–107.

Шептицький Андрей, До вірних, 8 III 1936a, w: Митрополит 1983, s. 269–274.

Шептицький Андрей, До тих що на Пасху не причащалися, 26 VIII 1936b, w: Митрополит 1983 (морально-пасторальні), s. 290–306.

Шептицький Андрей, До тих що на пасху не сповідалися, 15 X 1935b, w: Митрополит 1983, s. 247–252.

Шептицький Андрей, Мир о Господі і Архієрейске благославенство Всеч. Священьству, 10 III 1910, ЦДІАУ, Фонд 358, Опис, 2 Справа 8, ark. 41–54.

Шептицький Андрей, 1901, Найбільша заповідь. Пастирський лист до духовенства і вірних станиславівської єпархії, w: Твори Слуги Божого, s. 122–156.

Шептицький Андрей, На поміч безробітним і вбогим, Спільне пастирське послання митрополита Андрея Шептицького та ін. Єпископів, 13 XII 1931, w: Митрополит Андрей Шептицький, Життя і Діяльність. Документи і матеріали 1899–1944, t. 2: Церква і суспільне питання, к. 1: Пастирське вчення та діяльність, ред. А. Кравчук, Львів 1998, s. 469–474.

Шептицький Андрей, О відданю ся Христовій любові, Спільне, паст. послання митр. Шептицкого та ін. єп. до вірних, 9 V 1909, w: Митрополит 1998, s. 204–211.

Шептицький Андрей, О супружестві і родині, 17 II 1902, w: Митрополит 1998, s. 70–95. Шептицький Андрей, О Церковнім Братстві, Пастирське послання митрополита Андрея Шептицького до вірних, luty 1905 r., w: Митрополит 1998, s. 177–196.

Шептицький Андрей, Пам’ятка для руських робітників в Німеччині, Франції, Сполучених Державах, Канаді, Бразилії і Аргентині, listopad 1911 – marzec 1912, w: Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали 1899–1944, t. 1: Пастирські Послання 1899–1914, ред. М. Гринчишин, Львів 2007, s. 787–817.

Шептицький Андрей, Перше слово пастиря. (Пастирський лист до вірних Станиславівської Єпархії, даний у дні св. Пророка Ілії, 1899 р.), w: Твори Слуги Божого, s. 1–19.

Шептицький Андрей, Проповiдь виголошона в церкві Успення Божой Матері, напередодні вступлення у Львів царських військ, 6 IX 1914, w: Митрополит Андрей Шептицький, Життя і Діяльність. Церква i церковна єдність. Документи і матеріали 1899–1944, t. 1, red. А. Кравчук, Львів 1995, s. 132–133.

Шептицький Андрей, Сестрам Служебницям Преч. Діві Маріи мир о Господі і наше Архієрейське Благословення, 1906, Центральный Державный Історичный Архів України (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie – dalej ЦДІАУ), Фонд 358, Опис 2, Справа 4, ark. 19–23.

Шептицький Андрей, Християнська праведність, 1935c, w: Митрополит Андрей Шеп- тицький, Твори (аскетично-моральні), ред. С. Гарванко, Рим 1978, s. 198–332.

Bihl Wolfdieter, 1989, Sheptyts’kyi and the Austrian Government, w: Morality and Reality. The Life and Times of Andrej Szeptyts’kyi, red. P. Magocsi, Edmonton, s. 15–28.

Dionizy Bp (Łukin), 1999, Wielki Post, w: Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, (red.) K. Leśniewski, Lublin, s. 77–100.

Iwaneczko Dariusz, Biskup Jozafat Kocyłowski (1876–1947). Życie i działalność, w: Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t. 3, Studia z dziejów greckokatolickiej diecezji przemyskiej, red. S. Stępień, Przemyśl 1996, s. 247–260.

Kumor Bolesław, 1995, Historia Kościoła, cz. 8, Lublin.

Poliszczuk Wiktor, 1996, Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto–Warszawa.

Religia. Encyklopedia PWN, 2005, t. 8, red. Tadeusz Gadacz, Bogumił Milerski, Warszawa. Rublowa Natalia, 2000, Świadectwo wiary. Protokoły śledztwa i akt zgonu sługi Bożego
Bł. Hryhorija Chomyszyna – Ordynariusza Stanisławowskiego, w: Polska – Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, Miejsce i rola Kościoła greckokatolickiego w Kościele powszechnym, Przemyśl, s. 123–128.

Torzecki Ryszard, 1989, Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923–1929, Kraków.
Pobierz


Opublikowane
2020-11-06

Cited By /
Share

Kubasik, A. (2020). MODLITWA, POST I JAŁMUŻNA JAKO UCZYNKI OTWIERAJĄCE DROGĘ DO POKUTY W NAUCZANIU METROPOLITY ANDRZEJA SZEPTYCKIEGO, BISKUPA CHOMYSZYNA I BISKUPA JOSAFATA KOCYŁOWSKIEGO. Forum Teologiczne, (21), 263–279. https://doi.org/10.31648/ft.6101

Adam Kubasik