SOME REFLECTIONS ON MARRIAGE AND FAMILY IN (POST) MODERN SOCIAL SPACE

Ewelina M. Mączka

Faculty of Theology University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)


Abstrakt

W artykule podjęto próbę rozważań dotyczących pozycji małżeństwa i rodziny w ponowoczesnej przestrzeni społecznej. Obecne społeczeństwo charakteryzuje się hedonistycznym, konsumpcyjnym stylem życia. Zanegowano tradycyjne wartości, kult religijny. Ponowoczesność rozwija kult indywidualności, przedstawia człowiekowi ofertę wielości i różnorodności wyborów. W artykule przybliżono kwestie związane z kultem indywidualności, małżeństwem i rodziną w kontekście ponowoczesnych zagrożeń. W pierwszej części artykułu autor porusza tematykę ponowoczesnego społeczeństwa i problemu terminologicznego. Druga część dotyczy problematyki indywidualności, a także obecności w rodzinie. W części trzeciej autor przedstawił wybrane zagrożenia dotyczące małżeństwa i rodziny w odniesieniu do nauki papieża Franciszka.


Słowa kluczowe:

cult of individuality, teaching of Pope Francis, postmodern society, postmodern family, marriage, values


Bauman Zygmunt, 1996, Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa.   Google Scholar

Back Urlich, 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze ku innej nowoczesności, Scholar, Gdańsk.   Google Scholar

Biernat Tomasz, 2014, Czy istnieje rodzina ponowoczesna?, Paedagogia Christiana, 2/34, p. 183-195.
Crossref   Google Scholar

Carbajo Martin, 2020, “Wszystko jest powiązane”. Ekologia a rodzina, Forum Teologiczne, Vol. 21, p. 7-20.
Crossref   Google Scholar

Carbajo Martin, 2019, The Importance of Family relationships or the economic development of Society, Forum Teologiczne, 20, p. 7-18.
Crossref   Google Scholar

Dziewiecki Marek, 2002, Ponowoczesność – człowiek – wychowanie (29 V 2002), in: Opoka [online], access: 13.01.2021, .   Google Scholar

Elkind David, 1992, The Post-modern Family. A New Imbalance, Knopf, New York.   Google Scholar

Franciszek, 2016, Adhortacja apostolska „Amors laetitia” O miłości w rodzinie, (19 III 2016), Wydawnictwo M, Kraków.   Google Scholar

Franciszek, 2015a, Encyklika Laudato si’. W trosce o wspólny dom, (24 V 2015), Wydawnictwo M, Kraków.   Google Scholar

Franciszek, 2015b, Dar odnowionej bliskości między rodziną a Kościołem, (27 IX 2015), L‘Osservatore Romano, 10, pp. 47-50.   Google Scholar

Franciszek, 2015c, Chrońcie największy skarb waszego kraju, (16 I 2015), L’Osservatore Romano, 2, pp. 18-20.   Google Scholar

Franciszek, 2013a, Encyklika Lumen Fidei, (29 VI 2013), WAM, Kraków.   Google Scholar

Franciszek, 2013b, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, (14 XI 2013), Wydawnictwo M, Kraków.   Google Scholar

Giddens Anthony, 2006, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.   Google Scholar

Jan Paweł II, 2000, Encyklika Centesimus annus, (1 IX 1991), TUM, Wrocław.   Google Scholar

Jan Paweł II, 1991, Encyklika Redemptoris missio, (7 XII 1990), Pallottinum, Poznań.   Google Scholar

Jan Paweł II, 2003, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa, (28 VI 2003), Pallotinum, Poznań.   Google Scholar

Kamińska Aleksandra, 2016, Miejsce rodziny w życiu człowieka ponowoczesnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 13, pp. 79-88.   Google Scholar

Kaufmann Franz-Xavier, 2014, Ist das Christentum in Deutschland zukunftsfahig?, in: Richard H. Heinzmann, Kirche – Idee und Wirklichkeit. Fur eine Erneuerung aus dem Urspung, Verlag Herder, Freiburg, pp. 251-269.   Google Scholar

Kocik Lucjan, 2006, Rodzina w obliczu wzorów i wartości ponowoczesnego świata, Oficyna Wydawnicza, Kraków.   Google Scholar

Kołakowski Leszek, 1990, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Res Publica, Warszawa, p. 201.   Google Scholar

Lubowicka Grażyna, 2018, Rodzina osobno – o kryzysie rodziny w ponowoczesności, Wychowanie w Rodzinie, t. XIX, pp. 143-155.   Google Scholar

Mariański Janusz, 1997, Religia i sens życia w warunkach modernizacji społecznej, Przegląd Religioznawczy, 3 (185), pp. 89-103.   Google Scholar

Mariański Janusz, 1995, Religijność pomiędzy nowoczesnością i ponowoczesnością?, Przegląd Religioznawczy, 2 (176), pp. 55-72.   Google Scholar

Mariański Janusz, 2017, Indywidualizacja rodziny w ponowoczesnym społeczeństwie, Władza Sądzenia, 13, pp. 179-191.   Google Scholar

Sawa Przemysław, 2016, Nauczanie Papieża Franciszka o rodzinie w kontekście jej powołania do ewangelizacji i wychowania, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 49, pp. 58-78.   Google Scholar

Sobczyk Józef Adam, 2014, Rodzina chrześcijańska w nauczaniu papieża Franciszka, Teologia i Moralność, 2 (16), pp. 202-214.
Crossref   Google Scholar

Szacka Barbara, 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.   Google Scholar

Sztompka Piotr, 2012, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.   Google Scholar

Zduniak Agnieszka, 2016, Duchowość w epoce mediów elektronicznych, in: Radosław Sierocki, Marek Sokołowski, Agnieszka Zduniak (ed.), Media a religia. Nowy kontekst komunikacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, pp. 61-73.   Google Scholar

Zbuduj sobie wioskę, wywiad Agnieszki Jucewicz z kanadyjską psycholog Susan Pinker, Wysokie Obcasy 2016, nr 3 (862), p. 22.   Google Scholar

Pinker Susan, 2016, Zbuduj sobie wioskę. Wywiad Agnieszki Jucewicz z kanadyjską psycholog Susan Pinker, Wysokie Obcasy, nr 3 (862), p. 22.   Google Scholar

Walancik Marek, Kucharczyk Krystian, 2016, Troska o rodzinę i małżeństwo w encyklice Laudato si’ i nauczaniu pasterskim Konferencji Episkopatu Polski aspekty prawa wyznaniowego, in: Borda Michał, Ceglarek Roman (ed.), Wybrane zagadnienia edukacji ekologicznej. Refleksje wokół Encykliki Laudato Si’, Karków, p. 115-126.   Google Scholar

Wiśniewski Janusz, 2002, Kościół katolicki w Niemczech – wyzwanie czy schyłek?, Przegląd Powszechny, 7-8, pp. 64-78.   Google Scholar

Papież: NIE ekonomii wykluczenia i nierówności!, in: Deon.pl [online], access: 4.01.2021, .   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-13

Cited By /
Share

Mączka, E. M. . (2021). SOME REFLECTIONS ON MARRIAGE AND FAMILY IN (POST) MODERN SOCIAL SPACE. Forum Teologiczne, 22, 111–123. https://doi.org/10.31648/ft.6925

Ewelina M. Mączka 
Faculty of Theology University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)