Precedensy dotyczące kontroli decyzji wydanych na podstawie art. 6 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory a funkcjonowanie formy ochrony przyrody sieć Natura 2000 po Brexitcie

Ewa Katarzyna Czech

Faculty of Law University of Białystok

Hubert Sitnik

King’s College London


Abstrakt

Brexit wywołał zmianę w obszarze stosunków prawnych funkcjonujących w Wielkiej Brytanii. Następstwa tego stanu rzeczy odnoszą się również do funkcjonowania form ochrony przyrody, w tym sieci Natura 2000. Jednocześnie sytuacja prawna, wynikająca z przepisów prawa unijnego i funkcjonowania precedensów w zakresie kontroli decyzji wydanych na podstawie art. 6 Dyrektywy siedliskowej, powoduje konieczność szerszego odniesienia się do roli precedensów w systemie prawnym Wielkiej Brytanii, w tym do tych dotyczących kontroli decyzji wydanych na podstawie art. 6 Dyrektywy siedliskowej. Już analizy przeprowadzone w tym przedmiocie umożliwią zidentyfikowanie kwestii spornych wynikających z istniejącego ukształtowania precedensów w tym zakresie. Pozwoli to także na sfomułowanie wniosków dotyczycących funkcjonowania formy ochrony Natura 2000 po Brexitcie, tj. próby określenia potencjalnych zmian w ukształtowaniu tej instytucji prawnej. Uzasadnienia czego trzeba poszukiwać chociażby w tym, że brak precyzyjnego określenia standardów kontroli sądowej decyzji administracyjnych umożliwia organom administracji taką swobodę w ich działaniach, która nie powinna być akceptowana z uwagi na brzmienie przepisów obowiązującego prawa, w tym unijnego. W związku z tym pomimo faktu, że przepisy zmieniają się jedynie w niewielkim stopniu, Brexit może wpłynąć negatywnie na poziom ochrony przyrody w Wielkiej Brytanii.


Słowa kluczowe:

Brexit, sieć natura 2000, formy ochrony przyrody, precedens, zasada przezorności


A.W. Bradley, K.D. Ewing and C.J.S. Knight, Constitutional and Administrative Law (17th edn Pearson 2018),   Google Scholar

Corkin, ‘Science, Legitimacy and the Law: Regulating Risk Regulation Judiciously in the EC’ (2008) 33 European Law Review 359   Google Scholar

P. Craig, ‘Judicial Review, Intensity and Deference in EU Law’ in Dyzenhaus: The Unity of Public Law (Hart Publishing, 2004)   Google Scholar

P. Craig, ‘Constitutional Principe, the Rule of Law and Political Reality: The European Union (Withdrawal) Act 2018’ (2019) 82(2) MLR 319, 321   Google Scholar

D. Edwards, ‘Judicial Review, the Precautionary Principle and the Protection of Habitat: Do we have a System of Administrative Law yet?’ in The Habitats Directive: A Developer’s Obstacle Course? (Hart Publishing, 2004)   Google Scholar

D. Edwards, ‘Judicial Review, the Precautionary Principle and the Protection of Habitat: Do we have a System of Administrative Law yet?’ in The Habitats Directive: A Developer’s Obstacle Course? (Hart Publishing, 2012)   Google Scholar

R. Huxley-Binns, J. Martin and T. Frost, Unlocking the English Legal System, Routledge 2020   Google Scholar

M. Koszkowski, Rozumienie per analogiam w prawie precedensowym: dwa ujęcia analogii, „Rocznik Nauk Prawnych” (Tom XXV, numer 1 – 2015)   Google Scholar

J. Lee, The Doctrine of Precedent and the Supreme Court, The Supreme Court and the Doctrine of Precedent James Lee Inner Temple Academic Fellow’s Lecture, lecture_james_lee.pdf (d17g388r7gqnd8.cloudfront.net) dostęp 28.01.2020   Google Scholar

Practical Law Environment, ‘Habitats and wildlife: EU and international regimes (2020) accessed 23 February 2020   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-05-22

Cited By /
Share

Czech, E. K., & Sitnik, H. (2021). Precedensy dotyczące kontroli decyzji wydanych na podstawie art. 6 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory a funkcjonowanie formy ochrony przyrody sieć Natura 2000 po Brexitcie. Studia Prawnoustrojowe, (52). https://doi.org/10.31648/sp.6334

Ewa Katarzyna Czech 
Faculty of Law University of Białystok
Hubert Sitnik 
King’s College London