FUNKCJONOWANIE NAZW WŁASNYCH W JĘZYKU POTOCZNYM NOWORUSKICH

Aleksander Kiklewicz

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The present study discusses the pragmatic function of language as realized by proper
names in colloquial speech of New Russians who in the 90’s of the 20th century became
a new industrial elite in the post-Soviet Russia. Specifically, a type of a sociolect with distinct
secrecy features is put to analysis; the secrecy parameter makes the language of New Russians
resemble jargon. The linguistic phenomenon discussed is the more interesting as the use
of proper names in the language of New Russians violates the informative principle
of language interaction. It neglects the cooperation principle, the quantity and the relevance
postulates, in particular. The expansion of proper names, most of which refer to brand
names or brand-name products, is intentionally used by subjects of communication: first,
to realize the deictic function, which indicates the cultural community and the membership
within a given social group/stratum; second, to realize the sociative function, which
indicates the social structure and manifests solidarity or dominance/superiority towards the
addressee. In addition, the expansion of proper names constitutes a characteristic feature
of postmodernism.


Słowa kluczowe:

proper names, colloquial speech, pragmatic function of language, postmodernism, post-Soviet Russia, New Russians


Grabias S. (2003). Język w zachowaniach społecznych. Lublin.

Grice H.P. (1977). Logika a konwersacja. Przegląd Humanistyczny 6, s. 85–99.

Jędrzejko E. (2000). O językowych wykładnikach pojęcia „wstyd” w różnych koncepcjach
opisu. Język a kultura 14, s. 59–75.

Kiklewicz A. (2007a). Притяжение языка. Т. 1. Семантика, лингвистика текста,
коммуникативная лингвистика. Olsztyn.

Kiklewicz A. (2007b). Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki i lingwistyki
komunikacyjnej. Łask.

Kleiber G. (2003). Semantyka prototypu. Kategorie i znaczenie leksykalne. Kraków.

Krzeczkowska M. (2008). Kultura konsumpcyjna i język noworuskich w prozie Oksany
Robski. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Kiklewicza.
Olsztyn (maszynopis).

Nęcki Z. (1996). Komunikacja międzyludzka. Kraków.

Ożóg K. (2006). Współczesna polszczyzna a postmodernizm. W: D. Knysz-Tomaszewska,
J. Porayski-Pomsta, K. Wrocławski (red.). Na chwałę i pożytek nasz wzajemny. Złoty
jubileusz Polonicom. Warszawa, s. 291–301.

Ożóg K. (2007). Polszczyzna przełomu XX i XXI wieków. Wybrane zagadnienia. Rzeszów.
Pisarek W. (2002). Nowa retoryka dziennikarska. Kraków.

Radłowska R. (2008). Oksana Robski, „Casual. Zwyczajna historia”. [online] <http://mias ta.
gazeta.pl/kra kow/1,35817,3194654.html>, dostęp: 15.01.2008.

Robski O. [Робски О.] (2005). Casual. Москва.

Skowron S. (2006). Wizerunek oraz system identyfikacji firmy. W: B. Szymoniuk (red.).
Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody. Warszawa, s. 39-62.

Sławiński J. (1992). Próby teoretycznoliterackie. Warszawa.

Tabakowska E. (1995). Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa
kognitywnego. Kraków.

Tabakowska E. (2001). Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Kraków.

Warchala J. (2003). Kategoria potoczności w języku. Katowice.
Pobierz


Opublikowane
2010-12-01

Cited By /
Share

Kiklewicz, A. (2010). FUNKCJONOWANIE NAZW WŁASNYCH W JĘZYKU POTOCZNYM NOWORUSKICH. Acta Neophilologica, 1(XII), 5–16. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1256

Aleksander Kiklewicz 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie