O FUNKCJI STYLISTYCZNEJ WYPOWIEDZENIA

Aleksander Kiklewicz

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w OlsztynieAbstrakt

The article discusses problems of the social distinctness of natural languages (on example of
Polish language and Russian). According to the author, stylistic function is one of basic functions
of sentence, and namely consists in the subordinating of the form, structure and content of sentence,
the definite communication context and, first of all, the definite social groups as well as definite
types of social reports. The manifesting of the stylistic function with the help of specialized,
on example, lexical, expressions is the norm of linguistic communication. The author considers
two basic notions of sociolinguistics: the functional styles and the social variants of language
(the sociolects), and beyond this the related notion - the species of text. The structure of stylistic
function according to the author consists with two meanings: the participants’ profile as well as the
profile of contact. First meaning has four changes: regional, biological, and individual. In range
„the profile of contact” it distinguishes two detailed meanings: contact „the man - the man” and
contact „the man - the text”. The author distinguishes nine types of contacts of this second kind:
scientific, productive, didactic, administrative, medial, advertising, sacred, artistic and common. Near
the two stylistic parameters (the participants’ profile as well as the profile of contact) the author in
axiomatic way distinguishes and describes four kinds of sentence and texts: a) the participants’
profile +, the profile of contact +; b) the participants’ profile +, the profile of contact -; c) the
participants’ profile -, the profile of contact +; d) the participants’ profile -, the profile of contact -.


Słowa kluczowe:

functional linguistics, functional styles, social variants of language, stylistic function of expression


Адмони В. Г. (1994). Система форм речевого высказывания. Санкт-Петербург.

Bartmiński J. (1991). Odmiany a style języka. W: J. Gajda (red.) Wariancja w języku. Ш Opolskie
Spotkania Językoznawcze. Opole, s. 11-16.

Белл P. T. (1980). Социолингвистика. Цели, методы, проблемы. Москва.

Dobrzyńska T. (2001). Od niespójności do (super)koherencji. Rola metatekstu w utworze literackim.
W: A. Pajdzińska, R. Tokarski (red.), Semantyka tekstu artystycznego. Lublin, s. 47-57.

Freidhof G. (1995). Служебные языковые средства в структуре славянского диалога. Munchen.

Grabias S. (1997). Język w zachowaniach społecznych. Lublin.

Hymes D. (1980). Socjolingwistyka i etnografia mówienia. W: Język i społeczeństwo. Wybór
i wstęp M. Głowiński, Warszawa, s. 41-92.

Jadacka H. (1998). Edukacja językowa prawników. W: W. Miodunka (red.), Edukacja językowa
Polaków. II Forum Kultury Słowa. Kraków, s. 112-116.

Киклевич A. K. (1999). Лекции по функциональной лингвистике. Минск.

Киклевич A. K. (2000). Дискурсные перекодировки: предпосылки и следтсвия. W: Методология
исследований политического дискурса. 2. Актуальные проблемы содержательного
анализа общественно-политических текстов. Минск, s. 64-79.

Ковельман А. Б. (1988). Риторика в тени пирамид. Массовое сознание римского Египта.
Москва.

Конюшкевич М. И. (1998). Категория гоноративности и ее отношение к функциональной
грамматике. W: Вопросы функциональной грамматики. Гродно, s. 25-35.

Кожин А. Н., Крылова О. А., Одинцов В. В. (1982). Функциональные типы русской речи. Москва.

Левицкий Ю. A. (1998). Проблема типологии текстов. Пермь.

Лотман Ю. M. (1970). Структура художественного текста. Москва.

Мурзин Л. Н., Сметюк И. Н. (1994). Как обучать языку (об основах лингводидактики).
Пермь.

Нещименко Г. П. (1999). Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации. На
материале сопоставительного изучения славянских языков. Munchen.

Норман Б. Ю. (1991). Лингвистика каждого дня. Минск.

Робен П. (1999). Анализ дискурса на стыке лингвистики и гуманитарных наук. Вечное недоразумение.
W: Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. Москва, s. 184-196.

Sandig B. (1972). Stilistik. W: Liguistik. Munchen, s. 107-117.

Степанов Ю. С. (1990). Стиль. W: Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
s. 494-495.

Сятковский С. (2001). Градуальность в языке и речи: русский грамматический элатив и его
польские эквиваленты. W: Quantitat und Graduierung in der naturlichen Sprache. Munchen,
s. 47-60.

Walker W. (2001). Przygoda z komunikacją.
Pobierz


Opublikowane
2007-12-01

Cited By /
Share

Kiklewicz, A. (2007). O FUNKCJI STYLISTYCZNEJ WYPOWIEDZENIA. Acta Neophilologica, (IX), 19–30. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1334

Aleksander Kiklewicz 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM w Olsztynie