JĘZYK W KOMUNIKACJI INTERKULTUROWEJ

Aleksander Kiklewicz

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The subject of this article is the use of language information by the analysis of the
intercultural communication processes. The author describes the so-called precedent
phenomena, understood as texts, sentences (for example proverbs, aphorisms, songs), and
names, which contain concepts that are especially important for a given culture, wide wellknown
for the majority of individuals. Precedent phenomena often function as tools for the
conceptualization of experience.
Contrastive anthropology deals with comparison of the culture types; it is based on
certain parameters. The language and text information gained through this comparison is very
useful because the evaluation of any culture type (own or foreign) is expressed (in a more
or less transparent way) by the form, structure and content of the so-called culture texts.
The author analyses some Russian artistic and journalist texts and then shows the
predominantly positive evaluation of Poland and Poles. It relates especially to such culture
spheres as science and literature. Inversely, the Russians evaluate the Polish way of politics
and national character as rather negative.


Słowa kluczowe:

intercultural communication, precedent (key) phenomena, precedent text, stereotype, contrastive anthropology, cultural type, axiology of culture


Ю.Н. Караулов, Русский язык и языковая личность, Москва 1987.

В.В. Красных, „Свой” среди „чужих”: миф или реальность?, Москва 2003.

С.Г. Тер-Минасова, Язык и межкультурная коммуникация, Москва 2004.

R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2009.

W. Mizerski, Język polski. Encyklopedia w tabelach, Warszawa 2000.

R. Handke, Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008.

Ю. Левин, Комментарий к поэме „Москва – Петушки” Венедикта Ерофеева, Graz 1996.

M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.

A. Киклевич, Роль стереотипов в межкультурной коммуникации, Przegląd Wschodnioeuropejski2010, t. 1, s. 273.

M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2005.

A. Kiklewicz, Kategorie lingwistyki międzykulturowej w ujęciu systemowym, Biuletyn PolskiegoTowarzystwa Językoznawczego 2010, t. 66, s. 89–90.

T. Standage, Historia świata w sześciu szklankach, Warszawa 2007.

Р.Х. Хайруллина, Лингвистика межкультурных коммуникаций, Уфа 2005.

G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2000.

A. Trompenaars, Riding the Waves of Culture. Understanding Cultural Diversity in Business, London 1993.

Г.Г. Почепцов, Коммуникативные технологии двадцатого века, Киев 2000.
Pobierz


Opublikowane
2012-06-01

Cited By /
Share

Kiklewicz, A. (2012). JĘZYK W KOMUNIKACJI INTERKULTUROWEJ. Acta Neophilologica, 1(XIX), 89–103. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1009

Aleksander Kiklewicz 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie