THE YOUNG GENERATION ON FAMILY AND MARRIAGE IN SOCIAL MEDIA

Adam Bielinowicz

Faculty of Theology University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)


Abstrakt

Celem autora było poznanie opinii młodych ludzi na temat wizerunku rodziny i małżeństwa, z którym spotkali się w mediach społecznościowych. W publikacji zostały zaprezentowane wyniki badań własnych, w których wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Zastosowanie tej metody umożliwiło zgromadzenie danych, niezbędnych do rozwiązania sprecyzowanych szczegółowo problemów badawczych. Badania przeprowadzono w grupie 116 uczniów szkół ponadpodstawowych (84 dziewczęta i 32 chłopców). Wszyscy ankietowani są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego. Przeanalizowano także poglądy ankietowanych na temat ewentualnego wpływu omawianego wizerunku małżeństwa i rodziny na osoby, które są w wieku dojrzewania. W zakończeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań i zaprezentowano postulaty dotyczące zarówno możliwości wykorzystania pozytywnego potencjału mediów społecznościowych, jak i negatywnych zjawisk, związanych ze wzrostem popularności serwisów internetowych, które często służą do promowania antywartości i podważania tradycyjnej roli małżeństwa oraz rodziny.


Słowa kluczowe:

Internet, youth, family, marriage, social media


Ceglińska Anita, Kopeć-Ziemczyk Katarzyna, 2016, Wpływ kampanii politycznej w mediach społecznościowych na zachowania wyborcze młodych Polaków [The influence of political campaign in social media for electoral behaviour of Polish youth], Studia Medioznawcze, vol. 64, pp. 57-70.
Crossref   Google Scholar

DiNucci Darcy, 1999, Fragmented Future, Print, Issue 4 (53), pp. 32, 221–222.   Google Scholar

Ilu użytkowników korzysta z sieci i social media w 2019 roku? (2019, Feb. 18), in: RunPrimeMedia [online], access: 3.01.2020, .   Google Scholar

Jędrzejko Mariusz, 2015, „Zawirowany” świat ponowoczesności [The Swirling World of Post-Modernity], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa – Milanówek.   Google Scholar

Kaczmarek-Śliwińska Monika., 2011, Social media w działaniach Internet PR przedsiębiorstw polskiego rynku [Social Media in the Online PR of Businesses in the Polish Market], in: J. Olędzki (ed.), Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, pp. 137–153.   Google Scholar

Kawiak-Jawor Ewa, Kaczoruk Monika, Kaczor-Szkodny Paulina., 2019, Media społecznościowe a zdrowie. Trendy w postrzeganiu zdrowego stylu życia [Social media and health. Trends in the perception of a healthy lifestyle], in: A. Kampka (ed.), Doświadczanie społeczeństwa muzyka, obraz, media [Experiencing society i music, image, media], Warszawa, pp. 179-188   Google Scholar

Kuchta-Nykiel Monika, 15 najpopularniejszych portali społecznościowych na świecie [15 Most Popular Social Networking Sites in the World], dostęp: 11.06.2018, .   Google Scholar

Ligęza Adam, Wilk Michał, Aplikacje, portale i media społecznościowe na lekcjach religii [Applications, Websites, and Social Media in Religion Classes], Wydawnictwo eSPe, Kraków 2016.   Google Scholar

Ludwisiak Kamil, Polguj Michał, Majos Agata, Drygas Wojciech, Wpływ mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych [The influence of the media on health behavior young adults], Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, vol. 22, pp. 145-150.
Crossref   Google Scholar

Łobocki Mieczysław, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych [Introduction to the methodology of pedagogical research], Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.   Google Scholar

Maszke Albert, Metody i techniki badań pedagogicznych [Methods and techniques of pedagogical research], Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.   Google Scholar

PBI, Raporty i analizy. Polscy internauci w grudniu 2019 [Reports and Analyses. Poliish Internet Users in December 2019], dostęp: 10.01.2020, .   Google Scholar

Polańska Krystyna, 2011, Biznesowy charakter mediów społecznościowych [The Business Character of Social Media], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, vol. 656, pp. 73–87.   Google Scholar

Porycka Anna, 2016, Wokół triady ciało – zdrowie – media (analizy i refleksje), [Around the body-health-media triad (analyzes and reflections)], Relacje. Studia z nauk społecznych, vol. 2, pp. 75-86.   Google Scholar

Sigda Karolina, 2018, Portale społecznościowe – wpływ na dzieci i młodzież, [Social networks - influence on children and youth], Kognitywistyka i Media w Edukacji, vol. 1, pp. 62-72.
Crossref   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-10-13

Cited By /
Share

Bielinowicz, A. . (2021). THE YOUNG GENERATION ON FAMILY AND MARRIAGE IN SOCIAL MEDIA. Forum Teologiczne, 22, 95–109. https://doi.org/10.31648/ft.6924

Adam Bielinowicz 
Faculty of Theology University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)