PRESUPOZYCJE POSZANOWANIA PODSTAW AKSJOLOGICZNYCH W ROSYJSKICH I POLSKICH KONSTYTUCYJNYCH UNORMOWANIACH POZYCJI RELIGII

Joanna Nawacka

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Maciej Nawacki

Katedra Prawnej Ochrony Państwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The article constitutes an attempt to reconstruct presuppositions of respect for
axiological foundations present in communications sent in legal language and understood
at the directive level. The analysis focuses on the presuppositions which originate in the
sphere of religion and relationships between communities of believers and the sovereign,
who is the sender in the communication process. Juxtaposing communications sent
in Polish and Russian legal language related to the constitution allows one to distinguish
and name the presuppositions in question. Moreover, this makes it possible to address
communication difficulties in translation which result from differences in the occurrence
of presuppositions, differences which have impact on extensions of legal terms in these
languages.


Słowa kluczowe:

legal translation, axiological foundations, presuppositions, constitution.

Gizbert-Studnicki Tomasz. 1986. Język prawny z perspektywy socjologicznej. Warszawa-
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Golka Marian. 2008. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hejwowski Krzysztof. 2006. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.

Encyklopedia PWN. W: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/aksjologia;3866999.html [Dostęp
10 X 2016].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku na podstawie Internetowego
Systemu Aktów Prawnych. W: www.isap.sejm.gov.pl [Dostęp 10 X 2016].

Konstytucja Rosji. 2000. Tłum. A. Kubik. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. W: http://
libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/rosja.html [Dostęp 10 X 2016].

Конституция Российской Федерации. W: http://www.gov.ru/main/konst/konst0.html
[Dostęp 10 X 2016].

Maciejewski Wojciech. 2007. Próba semiotycznej analizy współczesnego języka prawnego.
W: Współczesny język prawny i prawniczy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa
20 kwietnia 2007r. Red. Mróz A., Niewiadomski A., Pawelec M. Warszawa: Wydział
Prawa i Administracji. Uniwersytet Warszawski.

Mirowicz Anatol, Dulewiczowa Irena, Grek-Pabisowa Iryda, Maryniakowa Irena. 1986.
Wielki słownik rosyjsko-polski. T. I-II. Moskwa-Warszawa: Wydawnictwo Russkij
Jazyk. Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Nawacka Joanna, Nawacki Maciej. 2007. Z obserwacji nad kontekstowym rozumieniem
tekstu prawnego jako podstawą translacji. „Acta Polono-Rhutenica” XII: 145-159.

Nawacka Joanna, Nawacki Maciej. 2009. Założenia jednoznaczeniowego kontekstowego
słownika translacyjnego rosyjskiego języka prawnego. „Acta Polono-Ruthenica” XIV:
443-452.

Nawacka Joanna, Nawacki Maciej. 2013. Komunikacyjny model przekładu tekstu prawnego.
„Między oryginałem a przekładem” R. XIX nr 3(21). Red. Dębska K., Szczęsna
A. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka: 95-107.

Nawacka Joanna, Nawacki Maciej. 2016. Kilka uwag o przekładzie kodów kulturowych
języków prawnych. „Acta Neophilologica” XVIII/1: 55-66.

Nawacki Maciej. 2008. Karalność gier na automatach. „Studia Prawnoustrojowe”
8: 273-291.

Pieńkos Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków:
Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Słownik języka polskiego PWN. W: http://sjp.pwn.pl/sjp/budowla;2446524.html [Dostęp
10 X 2016].

Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim. 2004. Red. Wawrzyńczyk J.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pobierz


Opublikowane
2016-12-01

Cited By /
Share

Nawacka, J., & Nawacki, M. (2016). PRESUPOZYCJE POSZANOWANIA PODSTAW AKSJOLOGICZNYCH W ROSYJSKICH I POLSKICH KONSTYTUCYJNYCH UNORMOWANIACH POZYCJI RELIGII. Acta Neophilologica, 2(XVIII), 37–55. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/691

Joanna Nawacka 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Maciej Nawacki 
Katedra Prawnej Ochrony Państwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie