KILKA UWAG O PRZEKŁADZIE KODÓW KULTUROWYCH JĘZYKÓW PRAWNYCH

Joanna Nawacka

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Maciej Nawacki

Katedra Stanów Nadzwyczajnych i Ratownictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

Cultural codes, that is elements of permanent perception and interpretation of reality
in a given culture, have impact on the effectiveness of intercultural communication.
An effective translation of these codes constitutes the core of international understanding
on many planes, including the political and legal systems of particular countries, or to
put it broadly - their legal cultures. The present article proposes a general discussion
of the issue of translating cultural codes of legal Polish and Russian, as well as outlining
ways to cope with difficulties occurring in the translation process.


Słowa kluczowe:

cultural codes, intercultural communication, legal language, translation

Apresjan Jurij D. 1995. Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Przeł.
Kozłowska Z., Markowski A. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im.
Ossolińskich.

Encyklopedia PWN. W: http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/kod.html [Dostęp 10 IV
2016].

Golka Marian. 2008. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne.
Warszawa: PWN.

Gudykunst William B., Young Yun Kim. 2010. Komunikowanie się z obcymi: spojrzenie
na komunikację międzykulturową. W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji
interpersonalnej. Red. Stewar J. Warszawa: PWN: 496-511.

Hall Edward. 1987. Bezgłośny język. Przeł. Zimand R., Skarbińska A. Warszawa:
PIW.

Liseling Nilsson Sylvia A. 2012. Kod kulturowy a przekład. Na podstawie wybranych
utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów. Stockholm: Acta Universitatis
Stockholmiensis.

Kierzkowska Danuta. 2002 Tłumaczenia prawnicze. Warszawa: Tepis.

Majka-Rostek Dorota. 2010. Kompetencja międzykulturowa jako wymóg współczesnej
komunikacji. W: Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności. Red. Majka-
-Rostek D. Warszawa: Difin SA: 185-198.

Malinowski Andrzej. 2006. Polski język prawny. Wybrane zagadnienia. Warszawa:
LexisNexis.

Mirowicz Anatol, Dulewiczowa Irena, Grek-Pabisowa Iryda, Maryniakowa Irena. 1986.

Wielki słownik rosyjsko-polski. T. I, II. Moskwa-Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
Wiedza Powszechna, Wydawnictwo Russkij Jazyk.

Nawacka Joanna, Maciej Nawacki. 2007. Z obserwacji nad kontekstowym rozumieniem
tekstu prawnego jako podstawą translacji. „Acta Polono-Rhutenica” XII: 145-159.

Nawacka Joanna, Maciej Nawacki. 2013. Komunikacyjny model przekładu tekstu
prawnego. „Między Oryginałem a Przekładem” r. XIX, nr 3(21). Red. Dębska K.,
Szczęsna A. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka: 95-107.

Nawacki Maciej. 2008, Karalność gier na automatach. „Studia Prawnoustrojowe”
8: 273-291.

Nikitorowicz Jerzy. 2000. Spotkanie i dialog kultur – wymiar edukacji międzykulturowej.
W: O potrzebie dialogu kultur i ludzi. Red. Pilch T. Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie Żak.

Pałecki Krzysztof. 1974. O użyteczności pojęcia kultura prawna. „Państwo i Prawo”
z. 2: 73-74.

Pieńkos Jerzy. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku.
Warszawa: Oficyna Prawnicza Muza SA.

SJP – Słownik języka polskiego. W: http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/kod.html [Dostęp
10 IV 2016].

Tokarczyk Roman. 2002. Komparatystyka prawnicza. Kraków: Zakamycze.

Tokarczyk Roman. 2005. Współczesne kultury prawne. Kraków: Zakamycze.

Uniwersalny słownik języka polskiego. 2003. T. 1, 2, 3. Red. Dubisz S. Warszawa: PWN.

Warecki Marek, Wojciech Warecki. 2007. Kody semiotyczne, klucze do ludzkiej duszy.
W: http://www.psychologia-spoleczna.pl/felietony/247-kody-semiotyczne-klucze-doludzkiej-
duszy.html [Dostęp 11 IV 2016].

Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim. 2004. Red. Wawrzyńczyk J.
Warszawa: PWN.

Wołpiuk Waldemar J. 2014. Kultura prawna z perspektywy dystynkcji między cywilizacją
a kulturą. „Gdańskie Studia Prawnicze” t. XXXI: 179-189.

Zieliński Maciej. 2002. Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki. Warszawa: Lexis
Nexis.
Pobierz


Opublikowane
2018-09-08

Cited By /
Share

Nawacka, J., & Nawacki, M. (2018). KILKA UWAG O PRZEKŁADZIE KODÓW KULTUROWYCH JĘZYKÓW PRAWNYCH. Acta Neophilologica, 1(XVIII), 55–66. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/606

Joanna Nawacka 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Maciej Nawacki 
Katedra Stanów Nadzwyczajnych i Ratownictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie