KONCEPT SNU W CYKLU WIERSZY INNY LISNIANSKIEJ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЕНОК

Ewa Nikadem-Malinowska

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

Metaphorisation is the basis of poetic language. The main basis of poet’s creative process
is intuitive thinking. This paper is devoted to the cognitive analysis of the Inna Lisnianskaya’s
cycle, due to its excessively developed concepts of sleep and dream. In the fourteen sonnets,
linked together by composition and plot, the poet creates an image of a timeless reality of
dreams which is composed of mythical, biblical, historical and biographical elements.
Since learning is mainly based on finding similarities, Lisnianskaya combines the concepts
of water, waves, sea, chaos, the ark, wine, love, life and death and builds a dreamlike world
in which lyrical characters are able to handle the matters interrupted by their separation.


Słowa kluczowe:

Lisnianskaya, poetry, cognitive analysis, concept


W. Dziarnowska, A. Klawiter, Wprowadzenie, w: Subiektywność a świadomość, red. W. Dziarnowska,Poznań 2003.

D. Attridge, Jednostkowość literatury, Kraków 2007, s. 33–36.

L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 2004.

W. Humboldt, O myśli i mowie, Warszawa 2002.

L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2002.

G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, Warszawa 2010.

Cz.S. Nosal, Intuicja, kodowanie, metapoznawanie, w: Subiektywność a świadomość, s. 18.

И. Лиснянская, Неправильный венок, Арион 2009, nr 3.

И. Лиснянская, Перемещенные окна, Москва 2011.

И. Лиснянская, На опушке сна, Энн-Арбор 1985.

И. Лиснянская, Сны старой Евы, Знамя 2006, nr 10.

E. Nikadem-Malinowska, Metafora snu w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej Sny starej Ewy, Acta Polono-Ruthenica, t. 13, Olsztyn 2008, s. 307–318.
Tora Pardes Lauder. Księga I, Kraków 2001, rozdz. 9, wersety 20–25.
Pobierz


Opublikowane
2012-06-01

Cited By /
Share

Nikadem-Malinowska, E. (2012). KONCEPT SNU W CYKLU WIERSZY INNY LISNIANSKIEJ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЕНОК. Acta Neophilologica, 1(XIX), 185–192. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1016

Ewa Nikadem-Malinowska 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora