KONCEPTUALIZACJA SŁOWA W POEZJI INNY LISNIANSKIEJ (NA PODSTAWIE CYKLU WIERSZY CЛОВО БЕЗ ИМЕНИ)

Ewa Nikadem-Malinowska

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The specificity of poetic language boils down to changing the meaning of words that
have already been used many times. Starting from the basic level of a word categorization,
a poet, thanks to subjective associations, knowledge and experience transforms them
into a new quality characterized by semantic precision and emotional sophistication.
The cycle of poems of Inna Lisnyanskaya Слово без имени (2007) is an example of such
a conceptualization.


Słowa kluczowe:

concept, conceptualisation, subjectivity, poetic language, Inna Lisnyanskaya


Arystoteles, Hermeneutyka, tłum. K. Leśniak, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 1, Warszawa 2003.   Google Scholar

  Google Scholar

Bachtin M., Problemy literatury i estetyki, tłum. W. Grajewski, Warszawa 1982.   Google Scholar

  Google Scholar

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2009.   Google Scholar

  Google Scholar

Lakoff G., Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, Chicago 1987.   Google Scholar

  Google Scholar

Langaker R.W., Obserwacje i rozważania na temat zjawiska subiektyfi kacji, Kraków 2005.   Google Scholar

  Google Scholar

Tversky B., Components and Categorization, w: C.G. Craig, Noun Classes and Categorization, Amsterdam 1986, c. 63-75.   Google Scholar

  Google Scholar

Иванова Н., Длина дыхания (О стихах Инны Лиснянской), w: И. Лиснянская, Эхо, Москва 2005, s. 627.   Google Scholar

  Google Scholar

Карасик В.И., Языковой круг: личность, концепты, дискурс, Москва 2004.   Google Scholar

  Google Scholar

Кубрякова E.C., В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина, Краткий словарь когнитивных терминов, Москва 1996.   Google Scholar

  Google Scholar

Лиснянская И., Библиотека поэзии, [online] , dostęp: 5.10.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Лиснянская И., Перемещенные окна, Москва 2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Попова З.Д., И.А. Стернин, Когнитивная лингвистика, Москва 2007.   Google Scholar

  Google Scholar

Попова З.Д., Очерки по когнитивной лингвистике, Воронеж 2003, [online] , dostęp: 5.10.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Солженицын A., Четыре современных поэта. Инна Лиснянская – Дожди и зеркала, [online] , dostęp: 5.10.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Стихи Инны Лиснянской, Великая эпоха, [online] , dostęp: 5.10.2011.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

Nikadem-Malinowska, E. (2012). KONCEPTUALIZACJA SŁOWA W POEZJI INNY LISNIANSKIEJ (NA PODSTAWIE CYKLU WIERSZY CЛОВО БЕЗ ИМЕНИ). Acta Neophilologica, 2(XIV), 177–184. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/965

Ewa Nikadem-Malinowska 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora