NAJNOWSZA WERSJA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY ŚMIERCI SERGIUSZA JESIENINA. OD ZLECENIA DO EKSHUMACJI

Grzegorz Ojcewicz

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The article presents the latest version of circumstances and cause of death of Sergey Yesenin. It should be seen as an edition as well as addition to the recently published monograph Murder of Sergey Yesenin. Criminalistic, Historical and Literary Study (Szczytno 2009), where the primary version of the poet’s murder was depicted. The following revised version reveals some new figures which were directly involved in the tragic death of Yesenin, i.e. Iosif Stalin as the initiator or Georgy Ustinov and Vasily Nazarov as the executors of that perfidious deed. The author projects a plan of the plot, a calendar of the last days and hours of Yesenin’s life, brings out unknown facts and hypotheses which prove a planned homicide committed by members of Soviet secret police (Joint State Political Directorate) and, therefore, disqualify the official version of suicide.


Słowa kluczowe:

Sergey Yesenin and Bolshevik Russia, „Angleterre”, homicide and exhumation of Sergey Yesenin, Yesenin and Stalin


А. Кавалиерис, Некоторые проблемы использования и тактики специальных следственных действий, Вестник криминалистики 2007, nr 3(23), s. 53-57.

А.Л. Протопопов, Нетрадиционные методы раскрытия и расследования преступлений, Вестник криминалистики 2008, nr 4(28), s. 4-11.

А. Кавалиерис, Л. Маканс, О возможностях использования гипноза при опросе потерпевших и свидетелей-очевидцев, Вестник криминалистики 2009, nr 1(29), s. 60-62.

M. Raiser, Haidbook of Iivestigative Hypiosis, Los Angeles 1980, s. 30.

G. Ojcewicz, R. Włodarczyk, D. Zajdel, Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistycz- no-historycznoliterackie, Szczytno 2009, s. 59-82.

G. Ojcewicz, R. Włodarczyk, Samobójstwo czy perfidne zabójstwo? Śmierć Sergiusza Jesienina w świetle współczesnej wiedzy kryminalistycznej i historycznoliterackiej. Część 1, Przegląd Policyjny 2008, nr 4, s. 5-39, Część 2, Przegląd Policyjny 2009, nr 1, s. 5-22.

Г. Ойцевич, P. Влодарчик, Криминалистический эксперимент с применением огнестрельного оружия при установлении обстоятельств смерти поэта Сергея Есенина, w: Kriminalistika ir teisto ekspertize: mosklas, studijos, praktyka. Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies, Practice. Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика. Kolektyvine monografja. Cor- porate Study. Коллективная монография, sudarytojai H. Malevski, G. Juodkaite-Granskiene, Vilnius 2009, s. 211-234.

А. Прокопенко, Её Безумие „Государственная тайна”, [online] <http ://esenin.ru/gibe l-poeta/p roko p enko -a-s -tayn a- smerti- esenina.html>, dostęp: 23.08.2010.

E. Watała, W. Woroszylski, Życie Sergiusza Jesienina, wyd. 2, Warszawa 1983, s. 515.

Л. Ершова, Сплетня ходит вне закона, Мономах 2007, nr 4(51), [online] <http://www.mono- max.sis.net.ru/main/view/article/612>, dostęp: 23.08.2010.

Криминалистика. Краткая энциклопедия, автор-составитель Р. Белкин, Москва 1993, s. 86, 88.

W. Szentalinski, Wskrzeszone słowo. Z „archiwów literackich” KGB, tłum. H. Chłystowski, M. Kotowska, R. Niedzielko, E. Niepokólczycka, J. Waczków, Warszawa 1996, s. 205 i 418.
Pobierz


Opublikowane
2011-12-01

Cited By /
Share

Ojcewicz, G. (2011). NAJNOWSZA WERSJA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYNY ŚMIERCI SERGIUSZA JESIENINA. OD ZLECENIA DO EKSHUMACJI. Acta Neophilologica, 1(XIII), 235–250. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1082

Grzegorz Ojcewicz 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>