DEKLARACJA NIEZALEŻNOŚCI JAROSŁAWA MOGUTINA: WIZJA BEZ SZANS NA SPEŁNIENIE?

Grzegorz Ojcewicz

Instytut Neofilologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

Slava Mogutin’s Declaration o f Independence is a drastic evidence of permanent cultural
crisis. It is a diagnostic and prognostic text at the same time, because it indicates the ways of
getting out of the spiritual emptiness - a typical sign of modern civilizations. Total consumptionism
fights everything that gets into its way, neutralizes human protest against the destruction of
tradition and universal values.


Słowa kluczowe:

Russian postmodemism, altemative literature, provocation, consumptionism, independence


Janion M., Biografie romantyczne, Kraków 2002.

Чупринин C., Критика это критики. Проблемы и портреты, Москва 1988.

Чупринин C., Русская литература сегодня. Путеводитель, Москва 2003.

Немзер A., Дневник читателя. Русская литература в 2003 году, Москва 2004.

Gazda G., Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.

Janion M., S. Rosiek, Galernicy wrażliwości, Gdańsk 1981.

Adamczyk P., Pomiędzy niebem i ziemią, duchem i ciałem, miłością i śmiercią - „Uczta Herodiady” Jana Kasprowicza, w: Pośród twórczych potęg i niszczących mocy. Antynomiczne widzenie rzeczywistości w literaturze Młodej Polski, red. G. Igliński, R. Świątkowski, Olsztyn 2005, s. 11-36.

Janion M., Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.

Sałajczykowa J., Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985-1995, Gdańsk 1998.

Wołodźko-Butkiewicz A., Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004.

Fast P., Od odwilży do pieriestrojki, Katowice 1992.

Чупринин C., Новая Россия, мир литературы. Энциклопедический словарь-справочник в двух томах, Москва 2002.

Шевченко Л., Русская проза трех последних десятилетий (70-90 годы XX века), Kielce 2002.

Apanowicz F., „Nowa proza” Warłama Szałamowa. Problemy wypowiedzi artystycznej, Gdańsk 1996, 1998.

Poręba S., Pieriestrojka literacka w ZSRR. Próba rekonesansu, Wrocław 1991.

Альтернативный текст: версия и контрверсия. Сборник статей 2006, выпуск 1, ред. Т. В. Цвигун, А. Н. Черняков, Калининград 2006.

Skotnicka A., Model prozy „innej” w literaturze rosyjskiej po 1985 roku, Wrocław 2001.

Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych, red. L. Suchanek, Kraków 1997, oraz: E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, Warszawa 1997.

Ojcewicz G., Jarosław Mogutin — skandalista naszych czasów? W poszukiwaniu samego siebie, Przegląd Rusycystyczny 2004, 1, s. 80-99.

Ojcewicz G., Recepcja Jarosława Mogutina w Polsce, w: Regionalne. Narodowe. Uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, red. G. Borkowska, B. Darska, A. Staniszewski, Olsztyn 2005, s. 131-140.

Могутин Я., Декларация независимости, Тверь 2004.

Ярослав Могутин принял свою «Декларацию независимрсти» <http://www.lesbi.ru/news/rainbow/2004/08/25.htm>.

Евстигнеев Д., Певцы убийства и насилия. Терроризм в русской литературе, <http://www.ng.ru/culture/2002-11-04/7_singer.html>.

Янский П., Осторожно: провокация! Хотел переспать, но просто заснул, <http://exlibris.ng.ru/printed/izdat/2001-07-19/4_provocation.html>.

Плешаков K., Сердечная болезнь левизны в мазохизме (к вопросу о Ярославе Могутине), Митин журнал 1998, 56, c. 288-294. <http://www.vavilon.ru/metatext/mj56/pleshakov.html>.

Маркадэ Ж.-К., Die prachtvolle Animalicat. Оргийное исступление поэзии Ярослава Могутина <http://www.mitin.com/people/mogutin/JeanClaude.shtml>;

Климова M., Ярослав Могутин. Америка в моих штанах, Русский журнал 1999, 20 декабря, <http://www.russ.ru/krug/kniga/19991220.html>;

Лесин E., Псевдочеловеческие квазитексты. Рецензия на „SS” из „Книжного обозрения”, Книжное обозрение 2001, 12 февраля, <http://www.mitin.com/people/mogutin/kvazi.shtml>; A. Марков, Ярослав Могутин. Термоядерный

мускул. Испражнения для языка: избранные тексты, Новая русская книга 2002, 1;

Меклина M., Осциллограф Могутина. Рецензия на книгу Ярослава Могутина ,^верхчеловеческие Superтексты”, <http://www.mitin.com/people/mogutin/meklina.shtml>;

Мишин Э., Ярослав Могутин: „Пидор-индивидуалист”, мечтающий стать сверхчеловеком, <http://www.gay.ru/people/view/mogutin.html>.

Суковатая B., Маскулинность и квир-идентичность в литературных и академических практиках России и США: политики репрезентации, в: „Муж ское” в традиционном и современном обществе, Москва 2003, <http://www.vvsu.ru/grc/e-library/files/mujskoe_v_tradicionnom_i_sovremennom_obschestve.doc>;

Пригов Д., О стихах Ярослава Могутина, Риск 1996, 2, c. 90.

О Могутине. Отзывы российской и западной прессы и критики, <http://www.mitin.com/people/mogutin/pressa.shtml>.

Могутин Я., Упражнения для языка. Стехи о любви и ненависти, New York 1997, <http://www.vmt.com/gayrussia/mogutin>.

Ojcewicz G., Anglicyzmy w lawendowej ruszczyźnie. W kręgu socjokultury. Jarosław Mogutin. Przekład, в: Грани слова. Сборник научных статей к 65-летию проф. В. М. Мокиенко, ред. М. Алексеенко, X. Вальтер, М. Дюринг, А. Шумейко, Москва 2005, с. 695-706;

Ojcewicz G., Chronofrenia Jewgienija Charitonowa, Slavia Orientalis 2005, 1, s. 63-82.

Ojcewicz G., Eduard Limonow oczami Jarosława Mogutina, Studia Wschodniosłowiańskie 2005, 5, s. 17-35.

Ojcewicz G., Mogutinowski mat w translatorskim szachu, w: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, tom II, red. A. Pstyga, Gdańsk 2005, s. 311-320.

Ojcewicz G., Mogutinowski portret Jeana Geneta: ingres kontrolowany, Acta Polono-Ruthenica 2005, X, s. 83-102.

Ojcewicz G., „Moje życie, moja walka" Jarosława Mogutina — spowiedź pochopna czy przedwczesna?, Acta Polono-Ruthenica 2004, IX, s. 157-172.

Ojkcewicz G., Swastyka i seksualność faszyzmu w koncepcji Jarosława Mogutina, Acta Neophilologica 2005, 7, s. 31-49.

Ojcewicz G., Культурный пёс, или Зачем нам зоофрения?, Альтернативный текст: версия и контрверсия. Сборник статей 2006, выпуск 1, с. 91-103.

Ojcewicz G., „Нью-Йорк: ностальгия по виду” Jarosława Mogutina — tęsknotą za minionym entourage’m, Slavia Orientalis 2004, 3, s. 419-428.

Кирсанов B., Ярослав Могутин принял свою «Декларацию независимости», <http://az.gay.ru/books/poetry/mogutin_dn.html>.

Malska-Lustig A., Ameryka oczami emigrantów rosyjskich trzeciej fali, Kraków 2004.

Могутин Я., Свастика, < http://www.mitin.com/people/mogutin/ss/swast.shtml>.

Могутин Я., Сексуальность фашизма, Ом 1996.

Krasnow A., Cały świat jest sztuczny..., w: Oczekiwanie święta. Opowiadania i wiersze współczesnych pisarzy leningradzkich, przekł. wiersza G. Ojcewicz, Gdańsk 1987.

Ojcewicz G., „Moje życie, moja walka” Jarosława Mogutina — spowiedź pochopna czy przedwczesna?, opublikowanym w roczniku Acta Polono-Ruthenica 2004, IX, s. 157-172.
Pobierz


Opublikowane
2007-12-01

Cited By /
Share

Ojcewicz, G. (2007). DEKLARACJA NIEZALEŻNOŚCI JAROSŁAWA MOGUTINA: WIZJA BEZ SZANS NA SPEŁNIENIE?. Acta Neophilologica, (IX), 131–142. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1343

Grzegorz Ojcewicz 
Instytut Neofilologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>