PRZEKŁAD ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH Z NOMINACJAMI DIABŁA W POLSKICH TŁUMACZENIACH POWIEŚCI MICHAIŁA BUŁHAKOWA MISTRZ I MAŁGORZATA

Iwona Anna NDiaye

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAbstrakt

The fantastical and devilish qualities of The Master and Margarita by Mikhail Bulgakov
created a need for the adequate means of expression. Therefore, the phraseological units are
the most representative group, as they belong to the more colloquial part of language, and
have a more familiar stylistic tone. The units with the words “chort” or “devil” are the most
significant, therefore they were analysed in depth from the point of view of the translation
theory. To exemplify the aforementioned phenomenon, the author refers to two sources:
the canonical translation of The Master and Margarita by Irena Lewandowska and Witold
Dąbrowski, which is still present in the consciousness of the Polish reader, and the newer
version authored by Andrzej Drawicz. The comparative analysis of the selected material
indicates that the authors of both translations preferred to use the phraseological units which
differed in structure or the lexical composition from their Russian counterparts. However,
the juxtaposed “translation equivalents” indicate the similarities in which Polish and Russian
language capture our reality.


Słowa kluczowe:

phraseology, literary translation, translatability, linguistics


Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata, tłum. A. Drawicz, Wrocław 1995.   Google Scholar

  Google Scholar

Drawicz A., Wyzwolenie i sposób na życie, w: M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. A. Drawicz, Wrocław 1995, s. 589.   Google Scholar

  Google Scholar

Drawicz A., Przypisy. Bibliografia, w: idem, Mistrz i diabeł. O Michale Bułhakowie, Kraków 1990, s. 339–368.   Google Scholar

  Google Scholar

Grosbart Z., O sztuce tłumaczenia przysłów, Teksty 1975, nr 6.   Google Scholar

  Google Scholar

Iwczenko J., Diabeł we frazeologii polskiej i rosyjskiej: motywy główne, Acta Polono-Ruthenica 2009, t. 14, s. 385–396.   Google Scholar

  Google Scholar

Korpała-Kirszak E., Michaił Bułhakow, w: Słownik pisarzy rosyjskich, red. F. Nieuważny, Warszawa 1994.   Google Scholar

  Google Scholar

Lewicki R., Obcość w odbiorze przekładu, Lublin 2000.   Google Scholar

  Google Scholar

Mossór M., Czy Rosjanin może „pisać na Berdyczów”? Transponowanie stałych związków frazeologicznych w polskich przekładach „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa, Slavia Orientalia 2001, t. 50, nr 2, s. 249–265.   Google Scholar

  Google Scholar

Nowakowska A., Świat roślin w polskiej frazeologii, Wrocław 2005.   Google Scholar

  Google Scholar

Sokołowski J., O tłumaczeniu frazeologizmów rosyjskich na język polski, Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavia Wratislaviensis III 1972, z. 3.   Google Scholar

  Google Scholar

Szymoniuk M., О переводе романа Булгакова „Мастер и Маргарита” на польский язык, Annales UMCS. Sectio F. Nauki Filozoficzne i Humanistyczne 1968–1969, t. 23–24.   Google Scholar

  Google Scholar

Święch J., Model komunikacji przekładowej, Teksty 1975, nr 6.   Google Scholar

  Google Scholar

Wielki słownik frazeologiczny polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, red. J. Lukszyn, Warszawa 1998.   Google Scholar

  Google Scholar

Ziomek J., Kto mówi?, Teksty 1975, nr 6.   Google Scholar

  Google Scholar

Булгаков M., Мастер и Маргарита, Москва 1984, [online] , dostęp: 15.04.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Кунин A.B., Курс фразеологии современного английского языка. Учебник для университетов и факультетов иностранных языков, Москва 1996.   Google Scholar

  Google Scholar

Мелерович A.M., В.М. Мокиенко, Фразеологизмы в русской речи. Словарь, Москва 2001.   Google Scholar

  Google Scholar

Павлова А.Э., Фразеологические единицы как средство создания комического в романе М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита”. Диссертация кандидата филологических наук, 10.02.2001, Кострома 2003, [online] , dostęp: 18.05.2011.   Google Scholar

  Google Scholar

Проффер Э., Предисловие, w: М.А. Булгаков, Собрание сочинений, Москва 1983, t. 3.   Google Scholar

  Google Scholar

Чудакова M., Рукопись и книга. Рассказ об архивоведении, текстологии, хранилищах рукописей писателей, Москва 1986.   Google Scholar

  Google Scholar

Чудакова M., Жизнеописание Михаила Булгакова, wyd. 2 uzup., Москва 1988; eadem, Избранные работы, t. 1: Литература советского прошлого, Москва 2001.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2012-12-01

Cited By /
Share

NDiaye, I. A. (2012). PRZEKŁAD ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH Z NOMINACJAMI DIABŁA W POLSKICH TŁUMACZENIACH POWIEŚCI MICHAIŁA BUŁHAKOWA MISTRZ I MAŁGORZATA. Acta Neophilologica, 2(XIV), 159–176. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/964

Iwona Anna NDiaye 
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora