Vol. 56 (2019):
Philosophy

Marcin Ferdynus
47-61
Published: 2019-12-31
Marian Szczepan Machinek
63-79
Published: 2019-12-31
Denys Svyrydenko, Vasyl Fatkhutdinov
81-94
Published: 2019-12-31
Olga Dolska, Olga Gorodiskaya, Jakov Tararoyev
105-121
Published: 2019-12-31
Olexander Horban, Ruslana Martych, Maria Maletska
123-135
Published: 2019-12-31
Theology

Yevhen Kharkovshchenko
279-289
Published: 2019-12-31
Family Studies

Law

History

Olena Aleksandrova, Roman Dodonov, Nataliia Vinnikova
439-455
Published: 2019-12-31
Reviews