Fascynacja jako kategoria komunikacji w internecie (na przykładzie rosyjskiego portalu rambler.ru)

Aleksander Kiklewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The subject of this article is fascination as a type of communicative influence on the addressees, the purpose of which is to attract or retain the attention to the message and/or its source. In public communication, fascination serves to activate the processing of semantic information, to create a positive image of the source of information and its preferences in the face of increasing market competition, the prolongation of communicative contact as an opportunity to distribute the advertising copies. Fascination is one of the definite characteristics of modern media culture. Fascination as a stylistic phenomenon is based on different means, which fall into four categories: the language code, the cognitive system (mental thesaurus, worldview), the system of social relations, and the physical environment. Semantic information is subordinated on the Internet to the principle of attractiveness. This concerns such its characteristics of it as the preference for events in the sphere of politics, occasionality, sensationalism, dangerous trains, intracultural attitude.


Słowa kluczowe:

media masowe, styl dziennikarski, komunikacja w internecie, selekcja informacji semantycznej


Atkinson, W. W. (2010), Mental Fascination, http://www.yogebooks.com/english/atkinson/1907mentalfascination.pdf.

Barber, B. R. (2008), Skonsumowani: jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa.

Bernshteyn, S. I. (1977), Yazyk radio. Moskva [Бернштейн, С. И. (1977), Язык радио. Москва].

Chyliński, M. (2011), Dziennikarstwo i public relations: równowaga sił w ekonomice, zainteresowania publiczności. W: Zeszyty Prasoznawcze. LIV/3–4, 28–47.

Chyliński, M./Russ-Mohl, S. (2007), Dziennikarstwo. Warszawa.

Clark, A. (2010), ‘Fascination’, ‘contagion’ and naming what we do: rethinking the transcendent function. W: Analytical Psychology. 55, 636–649.

Danesi, M. (2006), Kinesics. W: Encyclopedia of Language and Linguistics. Amsterdam/Boston/Heidelberg etc., 207–213.

Gackowski, T./Łączyński, M. (red.) (2009), Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek? Jak i po co należy go badać? Warszawa.

Hochbruck, W. (1995), Amerikanische politische Rhetorik in der Postmoderne: (noch) keine neue „Word oder“. W: Sprache und Literatur. 75/76, 17–26.

Jameson, F. (1993), Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. New York.

Kajtoch, W. (1999), Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka, stylu, perswazji w czasopismach dla młodzieży. W: Zeszyty Prasoznawcze. 3–4, 79–102.

Kiklewicz, A. (2012), Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności. Warszawa.

Kiklewicz, A. (2015a), Infantylizm semantyczny w dyskursach publicznych. W: Zeszyty Prasoznawcze. 58/4, 763–794.

Kiklewicz, A. (2015b), Politicheskaya propaganda v sovremennykh rossiyskikh SMI: epistemologicheskiy aspekt. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VI/2, 179–199 [Kiklewicz, A. (2015b), Политическая пропаганда в современных российских СМИ: эпистемологический аспект. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VI/2, 179–199].

Kiklewicz, A. (2017a), Manieryzm językowy jako zjawisko stylistyczne (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego). W: Stylistyka. XXVI, 85–113.

Kiklewicz, A. (2017b), Fragmentatsiya teksta kak sredstvo persuazivnosti v informatsionnykh internet-servisakh. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VIII/1, 185–207 [Kiklewicz, A. (2017b), Фрагментация текста как средство персуазивности в информационных интернет-сервисах. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VIII/1, 185–207].

Klushina, N. (2010), Novyye shtampy novoy zhurnalistiki. W: Russkaya rech’. 1, 61–64 [Клушина, Н. И. (2010), Новые штампы новой журналистики. W: Русская речь. 1, 61–64].

Koopmans, M. (2010), Schizophrenia and the Family II: Paradox and Absurdity in Human Communication Reconsidered. W: http://www.goertzel.org/dynapsyc/1998/KoopmansPaper.htm (I ed. 1998).

Kozyarevich, L. V. (2013), Fastsinatsiya i empatiya v aspekte perevoda kak kategorii kommunikatsii. W: Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Seriya: gumanitarnyye nauki. 669, 136–143 [Козяревич, Л. В. (2013), Фасцинация и эмпатия в аспекте перевода как категории коммуникации. W: Вестник Mосковского государственного лингвистического университета. Серия: гуманитарные науки. 669, 136–143].

Kozyarevich-Zozulya, L. V. (2015), Fastsinativnaya immanentnost’ politicheskogo flirta: verbal’nyy i neverbal’nyy aspekty. W: Mova. 24, 9–12 [Козяревич-Зозуля, Л. В. (2015), Фасцинативная имманентность политического флирта: вербальный и невербальный аспекты. W: Мова. 24, 9–12].

Leech, G. N. (1983), Principles of Pragmatics. London.

Malinowski, B. (2000), Dzieła. T. 9. Kultura i jej przemiany. Warszawa.

Maslow, A. (1970), Motivation and Personality. New York.

Miller, G. (2004), Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań.

Olson, D. H. (1972) Empirically unbinding the double bind. W: A review of research and conceptual formulations. Family Process. 11, 69–94.

Omel’chenko, Y. V. (2013), Fastsinativnaya sostavlyayushchaya v nepryamoy kommunikatsii. W: Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktyki. 1/19, 136–139 [Омельченко, Е. В. (2013), Фасцинативная составляющая в непрямой коммуникации. W: Филологические науки. Вопросы теории и практики. 1/19, 136–139].

Ostrowski, R. (2007), Nowe Media – Internet. Szansa czy zagrożenie dla polskiego społeczeństwa? W: Waniek, D./Adamowski, W. (red.), Media masowe w praktyce społecznej. Warszawa, 297–307.

Perianova, I. (2010), Identity and Food in the Globalizing World. W: Georgieva, M./James, A. (eds.), Globalizing in English Studies. Cambridge, 23–45.

Petrovskiy, A. V./Yaroshevskiy, M. G. (1985), Kratkiy psikhologicheskiy slovar’. Moskva [Петровский, А. В./Ярошевский, М. Г. (1985), Краткий психологический словарь. Москва].

Pisarek, W. (2002), Nowa retoryka dziennikarska. Kraków.

Pocheptsov, G. G. (2001), Teoriya kommunikatsii. Moskva [Почепцов, Г. Г. (2001), Теория коммуникации. Москва].

Povarnitsyna, M. V. (2016), Manipulyatsiya, suggestiya, attraktsiya i fastsinatsiya v kreolizovannom tekste. V: Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2/106, 117–124 [Поварницына, М. В. (2016), Манипуляция, суггестия, аттракция и фасцинация в креолизованном тексте. W: Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2/106, 117–124].

Rarot, H. (2016), Rola mechanizmu sublimacyjnego w epoce ponowoczesności. W: Kultura i Wartości. 18, 51–68.

Ruesch, J./Bateson, G. (1968), Communication: The Social Matrix of Psychiatry. New York.

Sirois, F. J. (2006), Aesthetic experience. IW: International Journal of Psychoanalysis. 89, 127–142.

Sirotinina, O. B. (2003), Rechevaya kul’tura. W: Stilisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar’ russkogo yazyka. Moskva, 343–347 [Сиротинина, О. Б. (2003), Речевая культура. W: Стилистический энциклопедический словарь русского языка. Москва, 343–347.]

Sozańska, D. (2014), Między fascynacją a dystansem. Społeczny odbiór osób chorych psychicznie a ich wizerunek w kulturze masowej – analiza wybranych przypadków. W: Labor et Educatio. 2, 105–115.

Thys, M. (2006), Fascinatie. Een fenomenologisch-psychoanalytische verkenning van hetonmenselijke. Amsterdam.

Thys, M. (2016), On fascination and fear of annihilation. W: International Journal of Psychoanalysis. 98, 633–655.

Voronina, L. V. (2016), Sovremennye tendentsii v grammaticheskom stroye russkogo yazyka (na primere sintaksicheskikh konstruktsiy semantiki tseli, aktual’nykh dlya pechatnykh SMI). W: Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2/106, 125–129 [Воронина, Л. В. (2016), Современные тенденции в грамматическом строе русского языка (на примере синтаксических конструкций семантики цели, актуальных для печатных СМИ). W: Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2/106, 125–129].

Winterhoff-Spurk, P. (1999), Medienpsychologie. Eine Einführung. Stuttgart.
Pobierz


Opublikowane
30.11.2018

Cited By /
Share

Kiklewicz, A. (2018). Fascynacja jako kategoria komunikacji w internecie (na przykładzie rosyjskiego portalu rambler.ru). Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(2), 153–167. https://doi.org/10.31648/pw.3092

Aleksander Kiklewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>