Imagologia a konstruktywizm

Imagology and constructivism

Aleksander Kiklewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0002-6140-6368


Abstrakt

The author considers the problem of creating images, namely its psychological and ontological aspects. Based on the assumption that mental representation is not a mimetic reproduction of objective reality, but a reference to mutually imputed collective knowledge, the author discusses various factors of this situation. The concept proposed by the author is based on presumption that the measure of the compatibility of the image and its designate is the content dispersion occurring in society, i.e. the number of different points of view. In the constructivist model, imaging is based on communication as a modus of the social system, in this case there is a diversification of viewpoints, and the compatibility of the image with its designate is close to 0.


Słowa kluczowe:

semantics     image     mental representation     imagology     constructivism


Archipow, I. K. [= Архипов, И. К.] (2013), Еще раз о «скрытых значениях» или о том, почему слова не ботинки. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. IV, 509-532.

Arutiunowa, N. D. [= Арутюнова, Н. Д.] (1988), Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. Москва.

Barandiaran, X./Di Paolo, E./Rhode, M. (2009), Defining Agency Individuality, Normativity, Asymmetry and Spatio-temporality in Action. In: Adaptive Behavior. 17 (5), 367-386.

Barnes, B./Bloor, D./Henry, J. (1996), Scientific Knowledge. A Sociological Analysis. London.

Bartmiński, J. (1998), Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem − na przykładzie stereotypu matki. W: Język a Kultura. XII, 63-83.

Bauer, Z. (2000), Gatunki dziennikarskie. W: Bauer, Z./Chudziński, E. (red.), Dziennikarstwo a świat mediów. Kraków, 143-173.

Bateson, G. (1996), Umysł i przyroda: jedność konieczna. Warszawa.

Bauer, Z./Chudziński, E. (red.), Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków.

Berger, P. L./Luckmann, T. (1966), The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. London.

Beutinger-Menzen, B. (2006), Fiktionen des Wirklichen. Eine soziologische Auseinandersetzung mit den Positionen des Radikalen Konstruktivismus. Hamburg.

Bronk, A. (1995), Fundamentalizm i antyfundamentalizm. W: Bronk, A. (red.), Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą. Lublin, 39-73.

Dębowski, J. (2010), Prawda i warunki jej możliwości. Olsztyn.

Faber, A./Mazlish, E. (2013), Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań.

Fleischer, M. (2005a), Media w perspektywie konstruktywizmu. W: 2K: Kultura i Komunikacja. 1-2, 10-33.

Fleischer, M. (2005b), Obserwator trzeciego stopnia. O rozsądnym konstruktywizmie. Wrocław.

Fleischer, M. (2007), Zarys ogólnej teorii komunikacji. W: Habrajska, G. (red.), Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne. Łask, 29-72.

Fleischer, M. (2008), Koncepty − elementy sterujące komunikacji. Wrocław.

Grochalska, A./Falkowski, A. (2008), Struktura typowości reklamy. Stabilność reklamy prasowej jako kategorii. W: Studia Psychologiczne. 46/2, 53-68.

Handke, R. (2008), Poetyka dzieła literackiego. Warszawa.

Huber, K. (1994), Image, czyli jak być gwiazdą na rynku. Warszawa.

Karaułow, J. N. [= Караулов, Ю. Н.], Общая и русская идеография. Москва.

Kiklewicz, A. (2004), Paradoksy społecznego charakteru języka. W: Wojtak, M./Rzeszutko, M. (red.), W kręgu wiernej mowy. Lublin, 69-79.

Kiklewicz, A. (2007), Aspekty teorii względności lingwistycznej. Olsztyn.

Kiklewicz, A. (2017), Znaczenie a prawda. Fantomy semantyczne. Olsztyn.

Kiklewicz, A. (2018), Jurij Łotman, Kultura, historia, literatura. Wybór, przekład i wstęp Bogusława Żyłki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. IX/1, 377-381 [rec.].

Kochan, M. (2007), Slogany w reklamie i polityce. Warszawa.

Kołszański, G. W. [= Колшанский, Г. В.] (1990), Объективная картина мира в познании и в языке. Москва.

Koszelew, A. D. [= Кошелев, А. Д.] (1996), Референциальный подход к анализу языковых значений. В: Московский лингвистический альманах. 1: Спорное в лингвистике. 82-194.

Kozłowska, A. (2005), Reklama. Od osobowości marki do osobowości konsumenta. W: Grzegorczyk, A. (red.), Instrumenty kształtowania wizerunku marki. Warszawa, 1-19.

Leersen, J. (2018), Imagologia: o zastosowaniu etniczności do nadawania światu sensu. W: Porównania. 2 (23), 9-28.

Mańczyk, A. (1982), Wspólnota językowa i jej obraz świata. Krytyczne uwagi do teorii językowej Leo Weisgerbera. Zielona Góra.

Maslow, A. (2006), Motywacja i osobowość. Warszawa.

Matsumoto, D./Juang, L. (2007), Psychologia międzykulturowa. Gdańsk.

Maturana, H. R./Varela, F. J. (1987), The tree of knowledge the biological roots of human understanding. Boston.

Musser, G. (2019), Rzeczywiste czy wirtualne? W: Świat Nauki. X, 22-26.

Muszyński, Z. (1996), Światy za słowami. Ich natura i porządek. W: Grzegorczykowa, R./Pajdzińska, A. (red.), Językowa kategoryzacja świata. Lublin, 27-45.

Nagel, T. (1974), What Is It Like to Be a Bat? In: The Philosophical Review. 83/4, 435-450.

Norman, B. J. [= Норман, Б. Ю.] (1987), Язык: знакомый незнакомец. Минск.

Nowak, P./Tokarski, R. (2007), Medialna wizja świata a kreatywność językowa. W: Nowak, P./Tokarski, R. (red.), Kreowania światów w języku mediów . Lublin, 9-35.

Olszanowski, P. (2008), Pamięć tunelowa obiektów emocjonalnych. W: Studia Psychologiczne. XLVI/4, 51-64.

Piaget, J. (2006), Studia z psychologii dziecka. Warszawa.

Płonkowski, T. (2006), Determinizm technologiczny − drugie pokolenie. W: Sokołowski, M. (red.), Definiowanie McLuhana. Media a perspektywy rozwoju rzeczywistości wirtualnej. Olsztyn, 49-61.

Podoroga, W. [= Подорога, В.] (2013), Метафизика ландшафта. Коммуникативные стратегии в философской культуре XIX-XX веков. Москва.

Precht, R. D. (2009), Kim jestem? A jeśli już, to na ile? Podróż filozoficzna. Poznań.

Ribaczikowa, E. E. [= Рябчикова, Е. Е.] (2018), Имагология как раздел литературоведческой компаративистики. В: Слово.ру: балтийский акцент. 9/2, 52–59.

Rokoszowa, J. (1997), Obraz świata we współczesnych teoriach językoznawczych. W: Biuletyn PTJ. LIII, 9-14.

Sawieliewa, I. M./Poletajew, A. W. [= Савельева, И. М./Полетаев, А. В.] (2008), Теория исторического знания. Москва.

Scheler, M. (1926), Die Wissensformen und die Gesellschaft. Leipzig.

Schmidt, S. J. (2003), Geschichten & Diskurse. Reinbeck.

Schütz, A. (1962), Collected Papers. Vol. 1. The Hague.

Sieliwierstowa, O. N. [= Селиверстова, О. Н.] (2004), Труды по семантике. Москва.

Skalski, T. (2002), Sprawcza funkcja języka. Z zagadnień naturalizacji umysłu i języka. Łódź.

Stemplewska-Żakowicz, K./Zalewski, B./Suszek, H. i in. (2009), Relacyjnie ustrukturalizowany umysł. Model teoretyczny. W: Przegląd Psychologiczny. 52/1, 69-85.

Welton, D. (2011.), Can a Top-Down Phenomenology of Intentional Consciousness Be Integrated with a Bottom-Up Phenomenology of Biological Systems? In: Philosophy Today. 55, 102-113.

Zimmermann, K. (2006), Wilhelm von Humboldts Verstehens- und Wortbegriff. Eine konstruktivische Sprachtheorie avant la lettre. In: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft. 16, 263-284.

Żyłko, B. (2017), Słowo wstępne. W: Łotman, J. Kultura, historia, literatura. Gdańsk, 7-28.
Pobierz


Opublikowane
30.12.2020

Cited By /
Share

Kiklewicz, A. (2020). Imagologia a konstruktywizm: Imagology and constructivism. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(2), 305–327. https://doi.org/10.31648/pw.6512

Aleksander Kiklewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
http://orcid.org/0000-0002-6140-6368

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>