Polska — Rosja: wzajemne wartościowanie (na podstawie analizy korpusowej)

Aleksander Kiklewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The author considers value and evaluation in the perspective of intercultural and anthropological linguistics. The value is treated as an element of axiological modality, which is specific in every language community. This particularly applies to the subjectively valued national groups and the stereotypes based on the values. Corpus analysis deals with exposing the values attributed to Poles by the Russians and, conversely, attributed to the Russians by the Poles. The author has taken into account a set of the facets (cognitive domains), such as politics, society, economy and commerce, language, art and other. The results of the expedition have been worked out in the quantitative and qualitative way.


Słowa kluczowe:

intercultural linguistics     value     evaluation     axiolinguistics     Russia     Poland     quantitative     corpus analysis


Abdikerimowa, G. [= Абдикеримова, Г.] (2015), Категория оценки как составляющая картины мира в средствах массовой информации. W: Przegląd Wschodnioeuropejski. VI/1, 197–207.

Bandura, A. (1977), Social learning theory. Englewood Cliffs.

Bateson, G. (1996), Umysł i przyroda: jedność konieczna. Warszawa.

Bryant, J./Thompson, S. (2002), Fundamentals of media effects. Boston.

Dudziak, A. (2012), Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii. Olsztyn.

Eco, U. (2011), Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe. Poznań.

Goska, D. V. (2015), Biegański: stereotyp Polaka bydlaka w stosunkach polsko-żydowskich i amerykańskiej kulturze popularnej. Kraków.

Kiklewicz, A. (2001), Количество и юмор. W: Kiklewicz, A. (Hrsg.), Quantität und Graduierung in der natürlichen Sprache, München, 123–148.

Kiklewicz, A. (2004), Podstawy składni funkcjonalnej. Olsztyn.

Kiklewicz, A. (2008), Modalność aksjologiczna w tekście artystycznym (na przykładzie wartościowania osób w powieści Barbary Kosmowskiej „Teren prywatny”). W: Poradnik Językowy. 6, 14–30.

Kiklewicz, A. (2012), Język w komunikacji interkulturowej. W: Acta Neophilologica. XIV/1, 89–103.

Kiklewicz, A. (2017), Wartościowanie jako kategoria semantyczna. W: Stalmaszczyk, P. (red.), Metodologie językoznawstwa [w druku].

Korpus polski (2016): Internetowy korpus języka polskiego PELCRA. W: <http://www.nkjp.uni.lodz.pl> (dostęp 20–25 października 2016).

Korpus rosyjski (2016), Интернет-корпус русского языка. W: <http://corpora.yandex.ru/index.html> (dostęp 20–25 października 2016).

Kotin, M. (2014), O językowej kodyfikacji „werytatywnej” sfery konceptualizacji. W: Kiklewicz, A./Starzyńska-Kościuszko, E. (red.), Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku. Olsztyn, 149–161.

Lipatow, A. (2007), Polska. W: Kurczak, J. (red.), Idee w Rosji. T. 6. Łódź, 218–238.

Ostasz, L. (2009), Czy są wartości? Zarys aksjologii. Olsztyn.

Patzke, S. E. (2005), Bedeutung von Appellativa der Nationszugehörigkeit am Beispiel „Deutscher“ und „Ausländer“. Eine empirisch-semantische Untersuchung. Frankfurt am Main/Berlin/Bern etc.

Pietrowa, N. E./Raciburskaja, L. W. [= Петрова, Н. Е./Рацибурская, Л. В.] (2011), Язык современных СМИ. Средства речевой агрессии. Москва.

Pipes, R. [= Пайпс, Р.] (1993), Россия при старом режиме. Москва.

Pisarek, W. (2007), O mediach i języku. Kraków.

Pluta, J. (2014), Stereotyp Amerykanina: preferencja określonych wartości a społeczne spostrzeganie cudzoziemca. W: Opuscula Sociologica. 4, 59–69.

Putnam, H. (1975), Mind, Language and Reality. Philosophical Papers. Vol. 2. Cambridge.

Putnam, H. (1998), Wiele twarzy realizmu i inne eseje. Warszawa.

Rachilina, E. W. [= Рахилина, Е. В.] (2000), Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. Москва.

Stangor, Ch./Schaller, M. (1999), Stereotypy jako reprezentacje indywidualne i zbiorowe. W: Macrae, C. N./Stangor, Ch./Hewstone, M (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Gdańsk, 13–36.

Tokarski, R. (1995), Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin.

Workaczew, S. [= Воркачев, С. Г.] (2007), Лингвокультурный концепт: типология и области бытования. Волгоград.
Pobierz


Opublikowane
01.11.2018

Cited By /
Share

Kiklewicz, A. (2018). Polska — Rosja: wzajemne wartościowanie (na podstawie analizy korpusowej). Przegląd Wschodnioeuropejski, 8(2), 343–357. https://doi.org/10.31648/pw.3592

Aleksander Kiklewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>