Struktury propozycjonalno-semantyczne w bułgarskich, polskich i rosyjskich zdaniach ufundowanych na predykatach w formie verba cogitandi i verba sentiendi

Aleksander Kiklewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstrakt

The author presents the results of the analysis of Bulgarian, Polish and Russiansentences based on mental and emotive verbs. These sentences are described in termsof propositional-semantic structures implemented in grammatical forms. The main focus is onthe types of profiling in the mind of mental reflection and emotional experience as the areasof reference for the verbal sentences. The author analyzes two classes of verbs in terms of thefunctionality of the various types of propositions, and takes into account the specificities of eachof the studied Slavic languages.


Słowa kluczowe:

semantic syntax     explicative syntax     propositional-semantic structure     predicate calculus     Slavonic Languages


Babienko, L. G. [= Бабенко, Л. Г.] (2002), Русские глагольные предложения. Экспериментальный синтаксический словарь. Москва.

Danielewiczowa, M. (2002), Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych. Warszawa.

Hardy, S. M./Messenger, K./Maylor, E. A. (2017), Aging and syntactic representations: Evidence of preserved syntactic priming and lexical boost. W: Psychology & Aging. 32/6, 588–596.

Karolak, S. (1984), Składnia wyrażeń predykatywnych. W: Topolińska, Z. (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia. Warszawa.

Karolak, S. (1999), Walencja. W: Polański, K. (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc., 629–630.

Karolak, S. (2001), Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw. Warszawa.

Karolak, S. (2002), Podstawowe struktury składniowe języka polskiego. Warszawa.

Karolak, S. (2008), Semantyczna kategoria aspektu. Warszawa.

Kiklewicz, A. (2004a), Podstawy składni funkcjonalnej. Olsztyn.

Kiklewicz, A. (2009), Zum propositionalen Explikationsmodell einer semantischen Kategorie. W: Kwartalnik Neofilologiczny. LVI/1, 63–78.

Kiklewicz, A. (2015), Синтаксическая информация в лексикографическом описании слова (на примере ментальных глаголов). W: Камалова, A. (ред.), Русская лексикография вчера, сегодня, завтра. Olsztyn, 33–57.

Kiklewicz, A. (2017), Walencja rosyjskich czasowników mentalnych w konstrukcjach diatezy afektywnej. W: Prace Filologiczne. LXX, 247–268.

Kiklewicz, A./Korytkowska, M. (2013), Modelowanie płaszczyzny syntaktycznej a segmentacja hasła słownikowego (na przykładzie języków słowiańskich). W: Biuletyn PTJ. LXVIII, 49–68.

Korytkowska, M. (1992), Typy pozycji predykatowo-argumentowych. Warszawa [Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska. T. 5].

Korytkowska, M./Małdżiewa, W. (2002), Od zdania złożonego do zdania pojedynczego. Toruń.

Korytkowska, M./Mazurkiewicz-Sułkowska, J. (2014), O konfrontatywnym badaniu polskich i bułgarskich czasowników mentalnych. W: Rocznik Slawistyczny. LXIII/63, 47–76.

Kurcz, I./Lewicki, A./Sambor, J. i in. (1990), Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej. T. 1–2. Kraków.

Langacker, R. (2008), Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford.

Mędak, S. (2005), Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich. Kraków.

Mielczuk, I. A. [= Мельчук, И. А.] (2013), Опыт теории лингвистических моделей „Смысл – текст”. Москва.

Mikulová, M. (2011), Významová reprezentace elipsy. Praha.

Mustajoki, A. [= Мустайоки, А.] (2006), Теория функционального синтаксиса. От семантических структур к языковым средствам. Москва.

Papierz, M. (2013), Podstawowe struktury składniowe współczesnego języka słowackiego. Kraków.

Polański, K. (red.) (1980–1992), Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. T. I–V. Wrocław/Warszawa/Kraków/Gdańsk.

Scheepers, C./Raffray, C. N./Myachykov, A. (2017), The lexical boost effect is not diagnostic of lexically-specific syntactic representations. W: Journal of Memory & Language. 95, 102–115.

Wasiliew, L. M. [= Васильев, Л. М.] (1981), Семантика русского глагола. Москва.

Zasorina, L. N. [= Засорина, Л. Н.] (red.) (1977), Частотный словарь русского языка. Москва.
Pobierz


Opublikowane
01.06.2018

Cited By /
Share

Kiklewicz, A. (2018). Struktury propozycjonalno-semantyczne w bułgarskich, polskich i rosyjskich zdaniach ufundowanych na predykatach w formie verba cogitandi i verba sentiendi. Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(1), 219–238. https://doi.org/10.31648/pw.3403

Aleksander Kiklewicz 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>